SSUA06001U Kursus i forskningsmetoder

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Course in Research Methods

Uddannelse
Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold

Indføring i forskningsmetodologiske grundprincipper.
Kurset omfatter introduktion til sundhedsvidenskabelig forskning med definitioner og beskrivelse af de forskellige former for naturvidenskabeligt orienteret grundforskning og kvantitativ forskning samt gennemgang af kvalitative metoder som interview, deltagerobservation, dagbogsmetode og casemetode. Særlig vægt lægges på klinisk videnskabelig metodik med fase I, II og III undersøgelser med dertil hørende registrerings-, statistiske og etiske problemer.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Klinisk lægevidenskabelig forskning

 • redegøre for, hvad forskning er og hvilken betydning forskning har for patientbehandling og pleje, for egen og et fags udvikling, for undervisning og for samfundet
 • redegøre for de forskellige former for kliniske videnskabelige undersøgelser, herunder angive fordele og ulemper ved disse
 • redegøre for principper i den klinisk kontrollerede undersøgelse, herunder forklare betydningen af bias, blinding og randomisering
 • redegøre for principperne i litteratursøgning, herunder kunne beskrive en søgestrategi samt redegøre for Cochrane-samarbejdet og for, hvad en meta-analyse er

Etik

 • identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation
 • redegøre for de etiske grundbegreber, der knytter sig til beslutninger om undersøgelse og behandling
 • redegøre for de etiske grundbegreber, der knytter an til projekter, hvor mennesker er forsøgspersoner
 • redegøre for de love og regler, der regulerer anvendelsen af mennesker som forsøgspersoner

Epidemiologi

 • redegøre for, hvad prævalens og incidens er
 • beregne en incidensrate
 • redegøre for designet for en kohorte-undersøgelse
 • redegøre for designet for en case-controlundersøgelse

Biostatistik

 • forstå fundamentale statistiske begreber og deres rolle i konkret dataanalyse (sampling, tilfældig variation, sandsynlighed, randomisering, p-værdi, significansniveau og type I og II fejl)
 • forstå deskriptive statistiske metoder, herunder gennemsnit, median, varians, spredning, percentiler, hyppigheder og histogrammer
 • forstå simple metoder til hypotesetestning og bestemmelse af konfidensintervaller (estimation, konfidensintervaller)

Informationssøgning

 • kunne definere et emne på en måde, der lægger op til litteratursøgning
 • have kendskab til Københavns Universitetsbiblioteks tilbud, både med hensyn til informatinoskilder og til hjælp til informationssøgning
 • have kendskab til Pubmed og Cinahl, samt andre databaser, der kan være relevante for et givent emne, som Cochrane Library, Psychinfo eller Science Citation Index
 • have kendskab til hvordan internetkilder evalueres

Kvalitativ forskning

 • redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder
 • redegøre for de forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse, indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data
 • anvende kvalitetskriterier/​guidelines til vurdering af undersøgelser (videnskabelige artikler), der anvender kvalitative metoder
Undervisningen gennemføres som holdundervisning og forelæsninger, og der lægges særlig vægt på øvelser, herunder opgaveløsning.
Kursus i forskningsmetoder (8 ECTS-point)
Kursus i sundhedsfag (2,5 ECTS-point)
Kursus i samfunds- og adfærdsfag (3,5 ECTS-point)
Projektopgave 1 (5 ECTS-point)
- vægter tilsammen 19 ECTS-point og evalueres alle fire i en mundtlige prøve, se Projektopgave 1.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 171
 • Forelæsninger
 • 49
 • I alt
 • 220
Point
8 ECTS
Prøveform
Andet
Kurset evalueres i Projektopgave 1.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Se Projektopgave 1