SCIA10009U Bachelorprojekt, medicin og teknologi, 20 ECTS-point

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Bachelor's Thesis, Medicine and Technology, 20 ECTS-credits

Uddannelse
Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk
Kursusindhold

Projektet kan udføres i samarbejde med en ekstern partner, som kan være en virksomhed eller en hospitalsafdeling.

Målbeskrivelser
Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende på kvalificeret vis kan formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten i uddannelsen.
90 ECTS-point af bacheloruddannelsen skal være bestået.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1
  • Projektarbejde
  • 519
  • Vejledning
  • 30
  • I alt
  • 550
Point
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Projektet skal udstyres med et resumé på engelsk på højst en normalside med maks. 2400 anslag. Resuméet skal sammenfatte problemstilling, anvendt metode, væsentlige resultater, evt. diskussion og konklusionen.
Projektarbejdet gennemføres under vejledning og skrives individuelt eller i grupper på maksimalt tre personer.

Karakteren gives på grundlag af en samlet vurdering af den mundtlige eksamination og det skriftlige projekt. Ved bedømmelsen vægtes det faglige indhold tungest. Formuleringsevne indgår med en mindre, men dg betydende vægt ved bedømmelsen, mens staveevne kun indgår med ringe vægt. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet.

For yderligere information se: http:/​/​www.medicin-ing.dk/​
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Løse en ingeniørrelevant opgave, hvor den erhvervede viden og de opnåede kompetencer anvendes på en selvstændig måde i et større arbejde. Den studerende skal på passende niveau vurdere muligheder og resultater og skal redegøre for de opnåede resultater på en logisk og sammenhængende måde i en rapport.