NNMK13000U  Kvartære landskaber: Processer, opbygning og lagfølger (1)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Quaternary landforms: processes, architecture and sediments (1)

Kursusindhold
Landskabet har igennem årtusinder dannet baggrund for livet i Danmark. De former, opbygning og de sedimenter, der indgår, er grundlaget for samfundets udnyttelse og dermed også en stor del af de miljøproblemer, der knytter sig til landbrug, indvinding af råstoffer og grundvand, byggeaktivitet m.m. Det meste er skabt under istiden af gletschere, smeltevand, havniveauændringer og processer knyttet til de arktiske forhold i det isfrie land – alt sammen betinget af globale klimaændringer. Kurset sigter på at give deltagerne en forståelse af landskabets dannelseshistorie, og dets indre opbygning i samspillet med istidens klimaforandringer under de seneste 150.000 år. Der belyses en række processer, sedimenter og landskabsformer ved paralleller i nutidens nedisede områder med henblik på at kunne analysere og vurdere det danske istidslandskabs arkitektur. Desuden demonstreres i felten sedimentologiske, biologiske og strukturgeologiske arbejdsmetoder på udvalgte danske lokaliteter. Endelig ser vi på, hvordan man kan aflæse den geologiske historie i lagfølger i åbne profiler. Ved analyse af digitale højdemodeller og boredatabaser og åbne profiler opstilles kvalitative geologiske modeller for udvalgte områder. Tematisk behandler kurset specifikke problemstillinger med udgangspunkt i Nordvestsjællands landskaber, lagfølger og sedimenter. Herefter behandles overprægede landskaber eksemplificeret ved Mols, Nordøstsjælland og Møn. Til slut udarbejdelse af rapport omhandlende en rumlig analyse af landskabsformer og lagfølger med opstilling af en morfologisk-geologisk model for et udvalgt område i Danmark af grupper på 2-3 studerende.
Målbeskrivelser

Viden:

Have opnået et velfunderet og professionelt kendskab til Danmarks kvartærgeologi

Have opnået en forståelse for istidslandskabets rumlige opbygning

Have erhvervet viden om den række af metoder der anvendes i analyse af kvartære landskaber og lagfølger

Kunne demonstrere kendskab til opstilling af rumlige geologiske modeller.

Færdigheder:

Kurset giver de studerende teoretisk viden indenfor analyse af istidens landskaber og de processer og materialer, der byggede dem, med henblik på bedømmelse af dannelsesbetingelser og de efterfølgende nedbrydende og omformende processer. Gennem øvelsesundervisningen får de studerende en indgangsvinkel til at opstille morfologisk-geologiske modeller for udvalgte områder i Danmark

De studerende opnår at kunne formidle kendskab til kvartærgeologiske nøglelokaliteter, Danmarks landskaber og den geologiske historie.


Kompetencer:

At give de studerende på kandidatuddannelsen en forståelse for vekselvirkningen mellem landskabsudvikling, klimaændringer, isskjoldes ustabilitet og miljøforandringer, som det registreres i glaciale- og interglaciale lagfølger og landformer.

Være i stand til at læse og forstå videnskabelige artikler på højt niveau.

Analysere og forstå komplekse strukturelle og sedimentologiske dataset.

Kunne udtrykke sig mundtligt så vel som skriftligt i faglig sammenhæng.

Områdespecifikke adgangskrav til kandidatuddannelsen i geologi-geoscience, geografi-geoinformatik eller lignende inden for Science.
10 timer om ugen fordelt på forelæsninger og øvelser samt to heldagsekskursioner de første 7 uger. Sidste uge er forbeholdt eksamensforberedelse og tilhørende vejledning. En kerne af lærere fra SNM varetager den centrale undervisning, men suppleres af gæsteforelæsere, der behandler tilgrænsende fagområder.
Der må påregnes et gebyr på 100 kr. pr. ekskursions-/feltdag. Skal være betalt inden hver enkelt ekskursionsgang.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutes
Den mundtlige prøve varer 20 minutter. Ved eksamen trækker den studerende et spørgsmål, hvorefter der er 20 minutters forberedelse, hvor alle hjælpemidler er tilladt.
Krav til indstilling til eksamen
Forudsætninger for at gå til eksamen er godkendelse af skriftligt arbejde og/eller mundtligt oplæg ved undervisningen; nærmere oplysninger ved første undervisningsgang.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Der henvises til målbeskrivelsen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Ekskursioner
 • 24
 • Forberedelse
 • 112
 • I alt
 • 206