NIGB14027U Naturpleje og plejeplanlægning

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Conservation Management of Protectet Natural and Semi-natural Habitats

Kursusindhold


Kursusforløbet er kort og intensivt. Det er i høj grad baseret på undervisning i felten, hvor praktisk naturpleje sættes i en teoretisk og økologisk sammenhæng.
Ny viden fra forskning kobles med praktiske erfaringer. Plejemetoder demonstreres og diskuteres.
De studerende trænes i at vurdere naturtilstand, plejebehov og bæreevne gennem en række øvelser, ligesom der indgår øvelser i at formulere målbare målsætning og skitsere en plejeplan.

Der arbejdes med naturtyper og -arter, der er beskyttet iht. Habitatdirektivet og deres plejebehov i forhold til at vedligeholde eller genskabe en gunstig bevaringstilstand samt naturtyper omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3;
- overdrev
- ferske enge
- moser
- strandenge
- heder og kystklitter
- vandløb og søer
desuden indgår skovtyper som egekrat og elle-/askesump.

Det er vægtet højt at koble teoretisk viden til praksis og de problemstillinger man møder i naturforvaltningen.

Målbeskrivelser


Kursets hovedmålsætning er at give en indføring i naturpleje af lysåbne natur- og skovtyper set i en økologisk og praktisk sammenhæng.
Når kurset er færdigt forventes den studerende at:
- Have viden om de mest almindelige danske naturtyper, herunder de vigtigste habitatnaturtyper
- Have viden om urter, træer og buske, der er karakteristiske for de forskellige naturtyper
- Have indblik i naturtypers dynamik og succession
- Have viden om indikatorer for naturkvalitet
- Have viden om forskellige plejemetoder, deres potentiale og begrænsninger
- Have indblik i effekten af forskellige plejemetoder på artssammensætning, og struktur samt på jordbund.


Færdigheder:
- Være i stand til at beskrive, navngive og vurdere det naturmæssige potentiale og plejebehov på et konkret naturareal og opstille målsætninger for dets bevaringstilstand.
- Anvende forskellige metoder og indgreb, der kan føre til målopfyldelse samt vurdere økologiske og økonomiske konsekvenser heraf.
- Udarbejde plejeplan for konkret naturområde
- Formidle målsætninger for naturkvalitet og metoder til at opnå/vedligeholde dem.


Kompetancer:
- Kunne omsætte teoretisk viden om naturtyper og deres økologi til praktisk naturpleje
- Samarbejde med praktikere og teoretiske faggrupper om løsning af naturplejeopgaver.

 

Aleksander, M. 2008: Management Planning for Nature Conservation.  A Theoretical & Practical Guide, Springer. 430 s. 

Buttenschøn, R.M. 2007. Græsning og Høslæt i naturplejen. Miljøministeriet. 248 sider.http:/​/​www.nst.dk/​pub/​

Buttenschøn, R.M. & Buttenschøn, J. 2011: Woodland grazing with cattle – effects of 25 years grazing. Landscape, Archaeology and Ecology Review - Animals, Man and Treescapes vol. 9, 122-127.

Ejrnæs, R., Nygaard, B. & Fredshavn, J.R. 2009: Overdrev, enge og moser. Håndbog i naturtypernes karakteristik og udvikling samt forvaltningen af deres biodiversitet. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 76 s.
 
Fredshavn, J.R., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2010. Naturtilstand på terrestriske naturarealer – besigtigelser af § 3-arealer. 2. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet – Faglig rapport fra DMU nr. 792. http:/​/​www.dmu.dk/​Pub/​FR792.pdf

Gordon, I.J, Prins, H.H.T. (eds.) 2008: The Ecology of Browsing and Grazing. Springer (udvalgte kapitler- kopi udleveres).

Videnblade fra Park og Landskab serien, bl.a.
Baaner, L. 2011: Kommunal naturpleje – plejeret og plejepligt. nr. 6.0-28 og Naturpleje – lodsejerens forpligtigelser. nr. 6.0-29
Buttenschøn, R.M., Rasmussen K., 2000: Opfølgning af naturpleje. nr. 6.0-17, Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm 2000, 2pp.

 Naturdata, Danmarks Miljøportal. http:/​/​www.miljoeportal.dk/​Arealinformation/​Data/​


Desuden indgår en række vejledninger og artikler.
Anbefalede forudsætninger er grundlæggende kendskab til botanik og økologi.
Undervisningen vil bestå dels af klasseundervisning (ca.33 %), dels undervisning i felten (ca.67%). Sidstnævnte vil være en kombination af indlæg fra lokale ekskursionsværter med demonstrationer af praktisk naturpleje, øvelser, indlæg fra undervisere og studerende, diskussioner og opsamling. I forbindelse med feltundervisningen skal de studerende dagligt udarbejde ekskursionsnoter/​-referater, der skal danne grundlag for udarbejdelse af en
projektrapport som afslutning på kurset, og som indgår i grundlag for bedømmelsen af kurset som bestået/ikke bestået.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 40
 • Forberedelse
 • 20,5
 • Forelæsninger
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Projektarbejde
 • 40
 • Vejledning
 • 5
 • I alt
 • 137,5
Point
5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Skriftlig aflevering
Projektrapport med mundtlig individuelle
fremlæggelser, hvor hver studerende besvarer spørgsmål fra
eksaminator og diskuterer resultater i relation til problemformulering,
generelle terorier og erafringer fra praksis
Krav til indstilling til eksamen
Tilstedeværelse ved 80 % af undervisningen/øvelserne, godkendelse af 2 mundtligt og/eller skriftligt fremlagte ekskursions- eller øvelsesreferater
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

De studerende skal i deres mundtlige og skriftlige fremlæggelser demonstrere at de har opnået den indsigt og de færdigheder og kompetancer, der er indholdt i målbeskrivelsen.

Vægtning: Mundtlig/skriftlig referater fra ekskursioner/øvelser 20 %, skriftlig rapport 50 % individuel presentation og diskussion 30 %