NIGB13001U Naturgrundlaget 1 - Planter og Landskab

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Processes in Nature 1 - Plants and Landscape

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Kursusindhold

Blok 1 indledes med en kort gennemgang af taksonomiske principper og botanisk nomenklatur relateret planternes ydre opbygning.

Beplantnings elementer introduceres og bruges til at strukturere plantelære – her er der tale om Skov, Krat, Hæk, Buskads, Stauder, Eng, Plæne osv.
De meste almindelige etablerings- pleje- og kultiveringsmetoder bliver introduceret.
Plantemorfologi/fysiognomi introduceres i den omfang at det understøtter forståelse af etablerings- pleje- og kultiveringsmetoder.
Der vil være praktiske øvelser i plantebestemmelse samt introduktion af vigtige kulturplanter inden for beplantningselementer.

 

Blok 2 indledes med introduktion til jord typologier og terminologi
fundamentale geologiske og jordbunds processer gennemgås
landskabsdannelse introduceres igennem geologiske og geomorfologiske processer samt menneskelig påvirkning – kultivering, jordkonstruktioner, tørlægning osv.

jord biologi og kemi introduceres
jord fysik introduceres relateret til terræn behandling, fx. bæreevne og traktose
jord prøve/analyse metoder introduceres
Den studerende skal være i stand til at kunne forstå planter som en del af både det botaniske system samt som elementer is landskabet. Studerende skal være i stand til at beskrive landskaber og landskabsdannelser ved at referere relevante geologiske og geomorfologiske processer som åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende en basale naturvidenskabelig grundlag i relation til landskabsarkitektur, byplanlægning og landskabsforvaltning.

Målbeskrivelser

Kursets mål er at sikre den studerende den forståelse for naturgrundlaget der er forudsætning for byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning. Her er der tale om samspillet mellem klima, lokalitet, jord, vegetation og arealanvendelse i byer og det åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende plante- og jordvidenskabeligt viden og metoder til brug i både forslagstillende og forvaltnings sammenhæng. Plantekundskab vægtes som gennemgående tema kurset igennem.  

Viden

Blok1
- Beskrive de vigtigste beplantningselementer brugt i landskabsarkitektur
- Kende de almindeligste kulturplanter, som anvendes som givne beplantningselementer
- Kende de vigtigste egenskaber der gøre planterne egnet til brug i forbindelse med givne beplantningselementer
- Kende de meste anvendte form for etablering/​pleje/​kultivering af have- og landskabsplanter
- Beskrive hovedkriterier for udvælgelsen af planter til brug i forbindelse med givne beplantningselementer

Blok2
-Kende centrale jordbunds og geologisk begreber og terminologi
-Beskrive grundtræk i Danmarks prekvartære udvikling, karakteristika ved glaciale og Holocæne sedimenter.
-Kende til jordbundsdannende processer og beskrive dem.
-Beskrive jordbundens komponenter og deres betydning for jordbundens vandhusholdning og fysiske tilstand.
-Kende grundtræk af jordbundsfauna og -mikrobiologi.
-Beskrive naturlige processer der påvirker menneskeskabte terræn konstruktioner.

Kompetencer:
Blok1
- Diskutere beplantningselementer og deres anvendelse – hvor findes de? hvordan bliver de plejet?
- Vælge arter der egner sig til brug i forhold til forskellige beplantningselementer
- Diskutere nogle af de væsentligste faktorer som kan påvirke plantevalg
- Analysere et givent landskab efter beplantningselementer

Blok 2

- Anvende principper fra geologi, geomorfologi og jordbundsdannelse til at vurdere landskaber
- Vurdere relevansen af forskellige prøver og analytiske metoder i forhold til deres relevans for anlæg i byer og land.

Naturen i Danmark, Geologien, Redigeret af Gunnar Larsen, Gyldendal, 2006.
Noter til feltarbejde i jordbundslære.
Der laves en veksling imellem forelæsninger, feltøvelser, teoretiske øvelser og ekskursioner.
Ved forelæsningerne gives en gennemgang af plante systemer, herunder beplantnings elementer, plant morfologi osv. samt grundlæggende træk i geologien og jordbundslæren.
Håndtegning bruges igennemgående som læringsmetode med krav om tegning af både planter i landskabet, detaljer af planter og snit og plan tegning af landskabet til belysning af geologiske og jordbunds processer.
Undervisning ses udviklet i tæt samarbejde med kursus Plan og Design.
Udgifter ifm. ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Ekskursioner
 • 30
 • Forberedelse
 • 66
 • Forelæsninger
 • 50
 • Praktiske øvelser
 • 90
 • Projektarbejde
 • 160
 • Teoretiske øvelser
 • 12
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Beskrivelse af eksamen: Indviduel kursusopgave samt 4 timers skriftlig eksamen efter blok 2

Vægtning: Skriftlig eksamen udgør 40 % og den individuelle kursusopgave udgør 60% af karakteren
Krav til indstilling til eksamen
Deltagelse i 75 % af ekskursionerne og feltarbejdet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelsen