NIFB13001U  Fagets videnskabsteori - økonomi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Philosophy of Science - Economics

Uddannelse
Bacheloruddanelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold
Kurset skal introducere de studerende til at se og forstå jordbrugs- og miljøøkonomi og de tilhørende videnskabelige discipliner i et alment perspektiv. Den studerende skal på selvstændig vis kunne diskutere videnskabsteoretiske og etiske spørgsmål, som knytter sig til udvikling og anvendelse af faglig viden med relation til jordbrugs- og miljøøkonomi.

Der gives en almen introduktion til videnskabelige tænkemåder og centrale videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, herunder aksiomatisk-deduktivt system, hypotese, bekræftelse og falsifikation, paradigme, model og virkelighed. Disse begreber vil blive brugt til at analysere centrale økonomiske teoridannelser som mikroteori, økonometri og makromodeller. Der gives endvidere en introduktion til den historiske udvikling af økonomiens centrale antagelser om rationel adfærd og velfærd.
De væsentligste etiske teorier gennemgås ved at tematisere deres relevans for økonomien. I den sammenhæng præsenteres nogle samfundsmæssige problemstillinger, hvor brugen af økonomiske metoder analyseres ud fra såvel videnskabsteori som etisk teori.
Målbeskrivelser
Viden:
-udvise overblik over udvalgte erkendelsesteoretiske problemstillinger med faglig relevans
-udvise overblik over udvalgte etiske teorier
-sammenfatte træk af fagets historie

Færdigheder:
-analysere vidensgrundlaget i udvalgte faglige problemstillinger
-analysere værdimæssige problemstillinger i relation til sit fag

Kompetencer:
-præsentere værdimæssige problemstillinger for andre faggrupper og indgå i en dialog om dem
Oplyses på Absalon umiddelbart før kursusstart
De relevante videnskabsteoretiske og etiske teorier og begreber og deres sammenhæng med faglige problemstillinger præsenteres gennem forelæsninger, øvelser og diskussion. Nogle forelæsninger holdes af inviterede gæster med speciale inden for særlige økonomiske områder. Andre forelæsninger er sammen med naturressourceuddannelsen, hvor naturgfaglige problemer af relevans for jordbrugsøkonomer præsenteres. For at underbygge og støtte forståelsen af det gennemgåede stof ved forelæsningerne vil der blive gennemført øvelser. På denne baggrund afleveres 3 mindre opgaver i løbet af kurset.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Eksamen består af forberedelse (20 minutter) og eksamination (20 minutter inklusive votering).
Krav til indstilling til eksamen
Aflevering og godkendelse af 3 mindre opgaver i løbet af kurset.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Til forberedelsen er alle hjælpemidler tilladt. Til selve eksaminationen må kun benyttes noter udarbejdet under forberedelsen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Forberedelse
 • 133
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206