NGEB10002U Jordbundsressourcer og jordbundens miljøgeokemi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Soil Resources and Environmental Geochemistry

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i geokemiske og fysiske forhold og processer i jord og vandige miljøer med henblik på at vurdere konkrete miljøtilstande. Eksempler hentes primært fra Danmark og omfatter emner knyttet til drivhuseffekter, kulstofkredsløb, næringsstoffer, tungmetaller mv.

Målbeskrivelser
Viden:

Jordens bestanddele (mineraler, organisk stof, vand og jordluft), jordfysik (jordens struktur, styrkeegenskaber og erosion), jordvandsfysik (nedsivning), terrestriske fluxe (udvaskning, gasdynamik, opvarmning/nedkøling), jordens biologi, mikrobiologisk stofomsætning, forvitring, jordbundsdannende processer (ionbytning, opløsning, udfældning, redoxprocesser), jordbundstyper (Soil Taxonomy) samt miljørelaterede eksempler (forsuring, fosfortilbageholdelse, nitratomsætning og kulstofbinding).

Færdigheder:

 • Beskrive væsentlige geokemiske og fysiske forhold i jorden og de forskellige centrale stofstrømme i jordmiljøet (C, N, P, K) samt hvordan vi mennesker påvirker disse forhold og stofstrømme;
 • Anvende vigtige lovmæssigheder indenfor stoftransport og -omsætning i jordmiljøet, herunder diffusion, konvektion, stofomsætning, temperaturafhængighed og ligevægtsligninger;
 • Identificere de vigtigste jordbundsdannede processer samt demonstrere en indsigt i samspil mellem ydre faktorer der påvirker jordmiljøet og de jordbundsdannende processer;
 • Beskrive forskellige metodiske tilgange til jordbundsanalyser og anvende denne viden til en konkret diskussion og vurdering af resultater.

Kompetencer:

Kombinere komplekse samfundsmæssige og naturvidenskabelig koblinger i centrale stofkredsløb og således forholde sig kritisk til data.

Udvælge løsninger af afgrænset videnskabelig problemstillinger

Formidle og vurdere videnskabelige resultater mundtligt og skriftligt samt anvende litteratur hensigtsmæssigt til både analyse og diskussion.

Vurdere kvalitet af konkrete miljøundersøgelser.

Se kursushjemmeside på Absalon

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi. De faglige forudsætninger er svarende til den obligatoriske del af BSc uddannelsen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 178
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Eksamen er en mundtlig prøve med 24 timers forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen