NGEA09053U  Kulturgeografisk feltkursus (KGfelt)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Human geography field course (KGfelt)

Uddannelse
Bacheloruddanenlsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold

 

Kurset giver en indføring i kulturgeografiske feltmetoder i teori og praksis med henblik på selvstændigt at forberede en undersøgelse, indsamle, organisere og analysere data samt formidle resultaterne både skriftligt og mundtligt. Kurset består af en forberedelsesperiode på tre uger med forelæsninger og øvelser, en uges feltophold – typisk i en kommune i Danmark – samt en uge til afrapportering.

Målbeskrivelser
Viden:

Kartering af arealanvendelse eller industrilokalisering, landskabsevaluering, interviewteknikker og spørgeskemaundersøgelse, forberedelse af feltperiode, problemidentifikation og -formulering, metodevalg, undersøgelsesdesign, -teknik og eventuelle –instrumenter/værktøjer, metoder til bearbejdning, analyse og præsentation af data samt metodekritik.

Færdigheder:

 • Anvende forskellige kulturgeografisk relevante kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og –teknikker
 • Foretage feltbaseret indsamling af kvalitative og kvantitative data, herunder erfaring med planlægning af interviews og kontakt med mange typer af respondenter
 • Strukturere og formidle indsamlet data både skriftligt og mundtligt

Kompetencer:

 • Vurdere anvendelsesmuligheder samt fordele og ulemper ved forskellige kulturgeografisk relevante kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og –teknikker
 • Designe en mindre undersøgelse og formulere problemidentifikation og metodevalg
 • Designe kvantitative og kvalitative spørgeskemaer og interview guides
 • Vurdere forskellige metoders hensigtsmæssighed ift. problemstillinger
 • Analysere data og kritisk vurdere begrænsninger i data og metoder
Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik: Dansk A, Engelsk B og Matematik A
Forelæsninger, øvelser, feltkursus og vejledning
Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du har Matematik A som gælder for optagelse som bachelorstuderende
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Opgaven udarbejdes løbende og afleveres en uge efter afslutningen af feltkurset. Prøven er uden forberedelse. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Krav til indstilling til eksamen
Godkendt deltagelse på feltkursus.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Reeksamen
Ny mundtlig eksamen på baggrund af ny eller revideret opgave afleveres til reeksamen.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Teoretiske øvelser
 • 6
 • Ekskursioner
 • 60
 • Forberedelse
 • 48
 • Vejledning
 • 84
 • I alt
 • 206