NGEA09045U Hydrologi (Hydro)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Hydrology (Hydro)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
Kursusindhold

Nedbørsdannelse og processer, måling og korrektion af nedbør, nedbørsfordeling, estimation af fladenedbør. Fluxe i det atmosfæriske grænselag, fordampningsprocesser, evaporation og transpiration, måling af fordampning, potentiel og aktuel evapotranspiration, fordampningsmodeller. Porøse medier, tekstur, kapillaritet, retention, retentionskurve, hydraulisk ledningsevne, Richards' ligning, stationære og ikke-stationære vandstrømninger, modellering. Vandbalance for rodzonen, beregning af aktuel fordampning, grundvandsdannelse, sæsonmæssige variationer, modeller. Strømning i vandløb, måling af vandløbsafstrømning, vandløbsgenerende processer, hydrografer, års- og sæsonmæssige variationer.
Vandbalance for vandløbsoplande, nedbør-afstrømningsmodellering.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Nedbørsdannelse og processer, måling og korrektion af nedbør, nedbørsfordeling, estimation af fladenedbør
 • Fluxe i det atmosfæriske grænselag, fordampningsprocesser, evaporation og transpiration
 • Porøse medier, tekstur, kapillaritet, retention, retentionskurve, hydraulisk ledningsevne, Richards' ligning, stationære og ikke-stationære vandstrømninger
 • Strømning i vandløb

 
Færdigheder:

 • nedbørsdannelse og processer, og estimation af fladenedbør
 • modellering af stationære og ikke-stationære vandstrømninger
 • vandbalance for rod zonen, beregning af aktuel fordampning, grundvandsdannelse, sæsonmæssige variationer
 • måling af vandløbsafstrømning, vandløbsgenerende processer, hydrografer, års- og sæsonmæssige variationer.
  vandbalance for vandløbs oplande, nedbør-afstrømningsmodellering

 

Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende kan/skal/har:

 • kendskab til hydrologiske data, målemetoder og databehandling
 • kendskab til feltundersøgelser og målemetoder
 • kendskab til hydrologiske modeller
 • kompetencer til at kunne foretage en samlende kvantitativ beskrivelse af det hydrologiske kredsløb
For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på 1. studieår på geologi-geoscience eller geografi & geoinformatik eller tilsvarende.
Undervisningen foregår ved forelæsninger, regneøvelser, feltundersøgelser og computerøvelser. Undervisningsplan fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 150
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den mundtlige prøve er uden forberedelsestid og tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering.
Opgaven udarbejdes løbende og afleveres i eksamensugerne.
Prøven er uden forberedelse.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum.
Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen