NGEA09034U Naturgeografisk feltkursus (NGfelt)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Physical Geography Field Course (NGfelt)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i naturgeografiske feltmetoder i teori og praksis med henblik på selvstændigt at forberede et mindre projekt, indsamle, organisere og analysere data samt formidle resultaterne. Ved kursets afslutning bør den studerende være i stand til at anvende forskellige naturgeografiske relevante kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og -teknikker,herunder GIS. Der lægges vægt på at den studerende er i stand til at vurdere deres forskellige anvendelsesmuligheder samt fordele og ulemper ved forskellige metoder. Praktisk erfaring opnås igennem et mindre projekt, der inkluderer indsamling, analyse og præsentation af kvalitative og/eller kvantitative data, indenfor et selvvalgt emne. Undervisningen er inddelt i tre perioder - en forberedelsesfase der indeholder en række introducerende forelæsninger (kursusuge 1-3), et feltkursus på 8 dage samt en afrapporterings/databearbejdningsfase i ugen efter feltkurset. Kurset foregår ved Skallinglaboratoriet, Ho, Sydvestjylland.

Målbeskrivelser
Viden:

Praktisk naturgeografisk feltteknik, introduktion til en række instrumenter og målemetoder indenfor klimatologi, hyrdologi og jordbundlære og areal- og topografisk opmåling, vadehavsområdets morfologi og genese, databehandling i GIS, statistisk behandling af feltdata, design, udførelse og præsentation af et mindre projektarbejde.

Færdigheder:

 • udvælge og anvende opmålingsmetoder.
 • udføre opmåling og vurdere præcisionen af data.
 • behandle data i GIS.
 • udvælge og anvende feltmetoder indenfor bl.a. jordbundslære, hydrometri, klimatologi og sedimenttransport
 • redegøre for Sydvestjyllands og vadehavsområdets landskabsmorfologi og genese

Kompetencer:
 • designe og udføre simple projekter byggende på indsamling af feltdata.
 • vurdere fordele, ulemper og usikkerhed ved metoder og instrumenter, der anvendes.
 • præsentere og diskutere resultater og konklusioner af feltundersøgelser, både skiftligt og mundligt. 
Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik: Dansk A, Engelsk B og Matematik A
Forelæsninger, feltkursus og vejledning.
Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du har Matematik A som gælder for optagelse som bachelorstuderende
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 96
 • Forberedelse
 • 18
 • Forelæsninger
 • 8
 • Vejledning
 • 84
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Opgaven udarbejdes løbende og afleveres en uge efter afslutningen af feltkurset. Prøven er uden forberedelse. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Krav til indstilling til eksamen
Godkendt deltagelse på feltkursus.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Reeksamen
Ny mundtlig eksamen på baggrund af ny eller revideret opgave.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen