NGEA09033U Arealanvendelse i globalt perspektiv: Land-ressourcer, miljøperspektiver og forandringsprocesser

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Land Use in a Global Perspective

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i humane og naturvidenskabelige dimensioner af globale forandringsprocesser med særligt fokus på forandringer i arealanvendelsen relateret til land- og skovbrug.

Målbeskrivelser
Viden:

Global arealanvendelse, ’global change’ og arealanvendelse, globale kortlægninger, biofysiske, socioøkonomiske og kulturelle drivkræfter, case-studier versus global skala, ’pathways of change’, system analyse, kobling mellem arealanvendelse og produktion og miljøeffekter, næringsstof-cirkulation, livelihood-land-use interaktion.

Færdigheder:

redegøre for generelle tendenser for klodens land use ændringer og for hvordan de hænger sammen med befolkningsvækst, teknologiudvikling og globaliseringsprocesser såvel som med lokale ressourceforvaltningsstrategier.
 
• redegøre for hovedtrækkene i de globale ændringer i arealanvendelse i de seneste 200 år.
 
• redegøre for de væsentligste årsager til arealanvendelsesændringerne.

• redegøre for sammenhængen mellem arealanvendelse og kulstofkredsløb;

• redegøre for lokale og globale samfundsmæssige, kulturelle og naturmæssige faktorer som spiller en rolle for arealanvendelsesændringerne.
 
• redegøre for sammenhængene mellem de globale land use transformation og klodens kapacitet til at levere ’ecosystem services’.
 
• redegøre for hvordan systemanalyse i sine forskellige betydninger – rækkende fra ’mental mapping’ til egentlige modeller, kan anvendes i landbrugssystem sammenhænge.
 
• redegøre for de samfundsmæssige og miljømæssige implikationer af arealanvendelsesændringer i forskellige lokale og regionale sammenhænge.

Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med arealanvendelses problemstillinger

Se kursushjemmeside på Absalon

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde miljøgeografi.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178
  • Teoretiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Opgaven udarbejdes løbende og afleveres i eksamensugerne. Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål, hvorefter der er 20 minutters forberedelse. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriflige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen