NGEA09030U Natur- & kulturlandskabet (NK)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Physical & Human Landscape (NK)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Kurset omhandler hvordan den samfundsmæssige dynamik og prioritering og de naturmæssige forudsætninger hver for sig eller i samspil har indflydelse på ændringer i det danske landskab. Der introduceres en række grundlæggende naturgeografiske og kulturgeografiske begreber og teori til analyse af simple problemstillinger gennem inddragelse af forskellige former for empiri.
Målbeskrivelser

Viden om:

 • Landskabsanalyse, det rurale kulturlandskab
 • Vest- og østdanske landskaber
 • Landbrugsgeografi
 • Arealanvendelse
 • Landskabsvurderinger
 • Ressourceforvaltning
 • Geomorfologiske processer og systemer
 • Glaciale landskabssystemer og –processer
 • Fluvialmorfologi og –processer
 • Endogene geomorfologiske processer
 • Det bebyggede landskab
 • Købstadsudvikling
 • Industrialisering
 • Deindustrialisering
 • Serviceerhverv
 • Fysisk planlægning
 • Arealforvaltning
 • Kyster og estuarine landskaber og processer
 • Sedimenttransport
 • Kystbeskyttelse
 • Æolisk geomorfologiFærdigheder i at:

 • Redegøre for grundbegreber indenfor natur- og kulturgeografi og grundlæggende teorier relateret til landbrugs- og landskabsudvikling.
 • Redegøre for samspil mellem naturgrundlaget og menneskers anvendelse af arealerne – og illustrere sådanne samspil.
 • Redegøre for væsentlige processer indenfor udviklingen af den rurale bebyggelse, areal-anvendelse og - forvaltning.
 • Redegøre for væsentlige geomorfologiske processer, herunder glaciale landskabs-systemer og -processer samt fluvialmorfologi og -processer.
 • Redegøre for væsentlige processer indenfor det danske bysystems udvikling, herunder konsekvenserne af samfundsprocesser relateret til industrialisering, de-industrialisering og serviceerhvervenes udvikling.
 • Redegøre for for væsentlige geomorfologiske processer indenfor kyster og estuarier, herunder sedimenttransport, kystbeskyttelse og æolisk geomorfologi.
 • Redegøre for samspil mellem naturgrundlaget og menneskers anvendelse af arealerne.Kompetencer til at:

 • Vurdere relevansen af givne data til analyse af en konkret og grundlæggende problemstilling indenfor natur- og kulturgeografi.
 • Anlysere konkrete problemstillinger med inddragelse af relevante begreber og teorier fra både natur- og kulturgeografi.

Se kursushjemmeside på Absalon

Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik: Dansk A, Engelsk B, Matematik A
Forelæsninger, øvelser, eksaminatorier og ekskursion.
Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 48
 • Forberedelse
 • 220
 • Forelæsninger
 • 56
 • Projektarbejde
 • 60
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Opgaven udarbejdes i løbet af en 'temauge' og afleveres i eksamensugerne, se Absalon for detaljer. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse og uden hjælpemidler.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen