NGEA09030U  Natur- & kulturlandskabet (NK)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Physical & Human Landscape (NK)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Kurset omhandler hvordan den samfundsmæssige dynamik og prioritering og de naturmæssige forudsætninger hver for sig eller i samspil har indflydelse på ændringer i det danske landskab. Der introduceres en række grundlæggende naturgeografiske og kulturgeografiske begreber og teori til analyse af simple problemstillinger gennem inddragelse af forskellige former for empiri.
Målbeskrivelser

Viden om:

 • Landskabsanalyse, det rurale kulturlandskab
 • Vest- og østdanske landskaber
 • Landbrugsgeografi
 • Arealanvendelse
 • Landskabsvurderinger
 • Ressourceforvaltning
 • Geomorfologiske processer og systemer
 • Glaciale landskabssystemer og –processer
 • Fluvialmorfologi og –processer
 • Endogene geomorfologiske processer
 • Det bebyggede landskab
 • Købstadsudvikling
 • Industrialisering
 • Deindustrialisering
 • Serviceerhverv
 • Fysisk planlægning
 • Arealforvaltning
 • Kyster og estuarine landskaber og processer
 • Sedimenttransport
 • Kystbeskyttelse
 • Æolisk geomorfologiFærdigheder i at:

 • Redegøre for grundbegreber indenfor natur- og kulturgeografi og grundlæggende teorier relateret til landbrugs- og landskabsudvikling.
 • Redegøre for samspil mellem naturgrundlaget og menneskers anvendelse af arealerne – og illustrere sådanne samspil.
 • Redegøre for væsentlige processer indenfor udviklingen af den rurale bebyggelse, areal-anvendelse og - forvaltning.
 • Redegøre for væsentlige geomorfologiske processer, herunder glaciale landskabs-systemer og -processer samt fluvialmorfologi og -processer.
 • Redegøre for væsentlige processer indenfor det danske bysystems udvikling, herunder konsekvenserne af samfundsprocesser relateret til industrialisering, de-industrialisering og serviceerhvervenes udvikling.
 • Redegøre for for væsentlige geomorfologiske processer indenfor kyster og estuarier, herunder sedimenttransport, kystbeskyttelse og æolisk geomorfologi.
 • Redegøre for samspil mellem naturgrundlaget og menneskers anvendelse af arealerne.Kompetencer til at:

 • Vurdere relevansen af givne data til analyse af en konkret og grundlæggende problemstilling indenfor natur- og kulturgeografi.
 • Anlysere konkrete problemstillinger med inddragelse af relevante begreber og teorier fra både natur- og kulturgeografi.

Se kursushjemmeside på Absalon

Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik: Dansk A, Engelsk B, Matematik A
Forelæsninger, øvelser, eksaminatorier og ekskursion.
Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Opgaven udarbejdes i løbet af en 'temauge' og afleveres i eksamensugerne, se Absalon for detaljer. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse og uden hjælpemidler.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Ekskursioner
 • 48
 • Projektarbejde
 • 60
 • Forberedelse
 • 220
 • I alt
 • 412