NGEA09027U Fluviale, estuarine og marine processer og miljøforhold

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Fluvial, Estuarine and Marine Processes and Environmental Relations

Kursusindhold
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.
Målbeskrivelser
Viden:

Strømningstyper, bevarelse- og bevægelsesligninger, hastighedsfordeling i vandsøjlen, transportbetingelser, bundtransport, suspenderet transport, formler for materialetransport, transportmodeller, havvands fysiske og kemiske egenskaber, tidevand og tidevandsdannelse, vandstandsvariationer, lagdelingen og strømforhold med vægt på de indre danske farvande, marin omfordeling af sedimenter, organisk stof, næringsstoffer og tungmetaller i form af erosion kystnært, transport og senere aflejring på dybt vand og i estuarier, kystnære vådområders stabilitet, iltsvind.

Færdigheder:

• redegøre for hydrauliske og sediment transportmæssige problemstillinger i forbindelse med strømmende vand

  • redegøre for tidevandsdannelse

• redegøre for basale fysiske og biologiske processer som virker i det estuarine miljø

• foretage kvantitative beregninger af sedimenttransporten i det estuarine og marine miljø

• redegøre for næringsstofdynamikken i danske farvande

Kompetencer:

• Anlysere, vurdere og løse problemstillinger vedrørende miljøforhold i fluviale miljøer

Se kursushjemmeside på Absalon

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178
  • Praktiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Herunder også PC/Printer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen