NGEA09021U Hydrogeologi (HydroGeo)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Hydrogeology (HydroGeo)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Videregående indføring i fysiske strømningsprocesser i flere dimensioner; bestemmelse af hydrogeologiske parametre (prøvepumpning); geologisk heterogenitet, transport og spredning af stoffer i grundvand; transportparametre; introduktion til modellering, modellering af grundvandsstrømninger og forureningstransport.

Målbeskrivelser

Viden:

 • de fysiske strømnings- og spredningsprocesser i grundvandsmagasiner
 • grundvandsressourcer og grundvandsforurening
 • relevante laboratorieundersøgelser, feltundersøgelser og grundvandsmodellering

 

Færdigheder:

 • udføre hydrogeologiske feltundersøgelser for måling af hydraulisk trykniveau og hydrauliske parametre;
 • udføre laboratorieundersøgelser for måling af hydrauliske parametre og transport parametre;
 • analysere grundvandsstrømninger både under stationære og ikkestationære forhold;

 

Kompetencer:

 • vurdere grundvandsmagasiner og opstille konceptuelle hydrogeologiske modeller;
 • udføre hydrogeologiske feltundersøgelser for måling af hydraulisk trykniveau og hydrauliske parametre;
 • udføre laboratorieundersøgelser for måling af hydrauliske parametre og transport parametre;
 • analysere grundvandsstrømninger både under stationære og ikkestationære forhold;
 • analysere udbredelsen af opløste forureningsstoffer i grundvandsmagasiner;
 • vurdere effekten af geologisk heterogenitet på vandstrømning og stoftransport;
 • anvende forskellige computermodeller herunder både tolkningsmodeller baseret på simple analytiske løsninger og mere avancerede numeriske grundvandsmodeller, som kan tage højde for komplicerede hydrogeologiske forhold
 • udarbejde hydrogeologiske rapporter
For at følge kurset anbefales et fagligt minimumsniveau, opnået gennem grundlæggende kurser indenfor det pågældende fagområde, f.eks. svarende til kurserne på 1. år af bacheloruddannelsen i geologi-geoscience.
Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser, laboratorium- og/eller feltundersøgelser samt computerøvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 136
 • Forelæsninger
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 49
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 minutter
Den skriftlige opgave afleveres til underviseren inden kursets afslutning. Ved prøven trækker den studerende et spørgsmål og eksamineres uden forberedelse. Spørgsmålene er kendt på forhånd. Den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen vægter hver med 50 % i den samlede bedømmelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen