NGEA09002U Grundlæggende statistik (StatG)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Basic Statistics (StatG)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold
Deskriptiv statistik, sandsynlighedsfordelinger, stikprøve, hypotesetest, korrelation, regression.
Målbeskrivelser
Viden om:

Deskriptiv statistik, sandsynlighedsfordelinger, stikprøve, hypotesetest, korrelation, regression.

Færdigheder i at:

Udføre grundlæggende statistiske analyser af geodata ved brug af regneark (Excel).

Udtrykke sig mundtligt og skriftligt præcist om statistiske emner.


Kompetencer til at:

Vurdere den relevante brug af grundlæggende statistiske analyser af geodata

Se kursushjemmeside på Absalon

Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik: Dansk A, Engelsk B, Matematik A

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben Uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Forelæsninger og øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 164
  • Forelæsninger
  • 14
  • Teoretiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Opgaven udarbejdes løbende og afleveres i eksamensugerne. Prøven er uden forberedelse. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen