NGEA09001U Punktbaserede GIS-analyser og -metoder

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Point based GIS analyses and methods

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
Kursusindhold

Kurset giver en praktisk og teoretisk indføring i interpolation af punktbaserede målinger til flader og rumlig disaggregering af aggregerede data.Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete datasamlinger, men i forbindelse med udarbejdelsen af et projekt sidst i forløbet lægges der op til, at de studerende kan analysere egne data.

Målbeskrivelser
Viden:

Etablering af flader ud fra punktdata vha. forskellige interpolationsmetoder (lineær interpolation, trend surfaces, splines, IDW, kriging/​semivariogram-analyse mv.), kvalitetsvurdering af resultater vs. metoder udtrykt ved middelfejl (mean error mv.), ikke-interpolationsbaserede transformationer af punkter til fladerepræsentationer (Thiesen polygoner/Voronoi diagrammer), optimale lagringsmetoder for små og store datamængder, bregning af lokale forskelle (aflejring/​erosion/​volumener) på tidsserier af flader, øvrige beregninger på flader (tværsnit, hældninger/eksponering mv.), asymetric mapping af aggregerede data.

Færdigheder:

Redegøre for teori for opskalering af punktbaserede data til flader, som repræsenterer et kontinuert fænomen (højdevariationer for en terrænoverflade, temperatur- og nedbørsvariationer o.l.) vha. interpolationsteknikker.

Udføre opskalering ved brug af forskellige interpolationsmetoder i et GIS.

Udvælge teknikker til visualiseringen af resultaterne

Redegøre for samplingsmetoder og samplingstætheder i tilknytning til feltarbejde.

Kompetencer:

Analysere og vurdere resultater og anvende data og metoder i forbindelse med problemstillinger knyttet til punktbaserede GIS analyser

Se kursushjemmeside på Absalon

GisK eller tilsvarende

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, som gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178
  • Praktiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Opgaven udarbejdes løbende og afleveres i eksamensugerne. Prøven er uden forberedelse. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen