NGEA06021U Danmarks geologi (Dan)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Geology of Denmark (Dan)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
Kursusindhold

Danmarks regionale og historiske geologi; introduktion til basale principper i stratigrafi og bassingeologi. Herunder to én-dags- to to-dages feltundervisning og dataindsamling dertil tre seminarer.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Danmarks regionale og historiske geologi
 • introduktion til basale principper i stratigrafi og bassingeologi
 • profilopmåling, prøveindsamling og makroskopisk beskrivelse af bjergarter


Færdigheder:

 • gennemføre basal profilopmåling og grundlæggende makroskopisk beskrivelse i felten af bjergarter og deres grænser samt forestå prøveindsamling
 • foretage makroskopisk beskrivelse i laboratoriet og beherske genetisk tolkning af de almindeligste bjergarter
 • angive palæoøkologisk tilhørsforhold af udvalgte fossiler fra den danske lagfølge


Kompetencer:

 • sætte bjergarter og fossiler fra den danske lagfølge  ind i en stratigrafisk ramme der omfatter Prækambrium, Palæozoikum, Mesozoikum og Kænozoikum
 • forklare komplekse sammenhænge mellem bjergartslegemers primære arkitektur og postdepositionelle rumlige opbygning samt deres eventuelle diagenetiske overpræg
 • kombinere færdighederne i en syntese af Danmarks geologiske udvikling set i lyset af afgørende globale begivenheder
 • beherske faglig fremlæggelse og dialog med brug af grundlæggende faglige termer i skrift og tale i form af mindre foredrag og skriftlige opgaver
Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geologi-geoscience Matematik A, Fysik B og Kemi B.
Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og feltarbejde
Der skal påregnes en udgift på 600 kr. + kost i forbindelse med ekskursionsdagene.
Det anbefales at man samtidig med "Danmarks geologi" følger Feltkursus 1, hvor to-tre dages feltarbejde foregår sammen med feltundervisning og dataindsamling på "Danmarks Geologi".
En nærmere beskrivelse af kursets indhold og tilknytning til Feltkursus 1 kommer inden start på blok 4.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 48
 • Forberedelse
 • 109
 • Forelæsninger
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Ved den mundtlige prøve holder den studerende et foredrag over et opgivet emne, hvortil der er 1 uges forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen