NGEA06020U Feltkursus 1 (Felt1)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Field course 1 (Felt1)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Kursusindhold

Feltkursus 1 omfatter en geofysik-del og en geologi-del. Det geofysiske feltarbejde gennemføres ved to én-dags feltdage til Skåne. Det geologiske feltarbejde foregår på Bornholm og koordineres med undervisningen i Danmarks Geologi. Under feltarbejdet på Bornholm lægges hovedvægten på sedimentogisk analyse af sedimentære facies fra Øvre Trias og Jura. Sedimentologiske termer og begreber omtalt under undervisningen i Grundlæggende Sedimentologi demonstreres. Der er endvidere en dag med feltstudier af krystallinske bjergarter. Der udarbejdes to selvstændige rapporter, én for geofysik-delen og én for geologi-delen.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Geofysiske feltdata; metoder og tolkning
 • Feltdata om sedimentære facies og facies successioner; metoder og tolkning
 • Feltdata om krystallinske bjergarter; metoder og tolkning

Færdigheder:

 • Ved kursets afslutning skal den studerende kunne:
 • Udarbejde sedimentologiske logs og beskrive sedimentære facies
 • Beskrive krystallinske bejergarter og observere bjergartsrelationer
 • Indsamle geofysiske data

Kompetencer:

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne:

 • Kende til forskellige sedimetologiske felttekniker og kunne forholde sig kritisk til de resultater der indsamles ved logmetoden
 • Tolke (på et grundlæggende niveau) sedimentære facies mht transport- og aflejringsprocesser og sedimentære miljøer
 • Diskutere intrusions- og krystallisationshistorien af udvalgte bjergarter
 • Vurdere måleusikkerhed af indsamlede geofysiske data og tolke i disse i en geologisk ramme.
 • Tolke den geologiske udvikling af undersøgte områder
 • Udarbejde en rapport, hvor data og tolkninger præsenteres
Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geologi-geoscience: Matematik A, Fysik B og Kemi B.
Geologisk og geofysik feltarbejde med dataindsamling og efterfølgende rapport arbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 84
 • Forberedelse
 • 22
 • Projektarbejde
 • 100
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve på baggrund af skriftlig opgave. Prøven vægter 20% af den samlede karakter.
Den skriftlige opgave skrives under kurset. Opgave vægter 80% af den samlede karakter.
Krav til indstilling til eksamen
Godkendelse af skriftligt arbejde ved undervisningen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne censorer
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen