NGEA06020U  Feltkursus 1 (Felt1)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Field course 1 (Felt1)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Kursusindhold

Feltkursus 1 omfatter en geofysik-del og en geologi-del. Det geofysiske feltarbejde gennemføres ved to én-dags feltdage til Skåne. Det geologiske feltarbejde foregår på Bornholm og koordineres med undervisningen i Danmarks Geologi. Under feltarbejdet på Bornholm lægges hovedvægten på sedimentogisk analyse af sedimentære facies fra Øvre Trias og Jura. Sedimentologiske termer og begreber omtalt under undervisningen i Grundlæggende Sedimentologi demonstreres. Der er endvidere en dag med feltstudier af krystallinske bjergarter. Der udarbejdes to selvstændige rapporter, én for geofysik-delen og én for geologi-delen.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Geofysiske feltdata; metoder og tolkning
 • Feltdata om sedimentære facies og facies successioner; metoder og tolkning
 • Feltdata om krystallinske bjergarter; metoder og tolkning

Færdigheder:

 • Ved kursets afslutning skal den studerende kunne:
 • Udarbejde sedimentologiske logs og beskrive sedimentære facies
 • Beskrive krystallinske bejergarter og observere bjergartsrelationer
 • Indsamle geofysiske data

Kompetencer:

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne:

 • Kende til forskellige sedimetologiske felttekniker og kunne forholde sig kritisk til de resultater der indsamles ved logmetoden
 • Tolke (på et grundlæggende niveau) sedimentære facies mht transport- og aflejringsprocesser og sedimentære miljøer
 • Diskutere intrusions- og krystallisationshistorien af udvalgte bjergarter
 • Vurdere måleusikkerhed af indsamlede geofysiske data og tolke i disse i en geologisk ramme.
 • Tolke den geologiske udvikling af undersøgte områder
 • Udarbejde en rapport, hvor data og tolkninger præsenteres
Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geologi-geoscience: Matematik A, Fysik B og Kemi B.
Geologisk og geofysik feltarbejde med dataindsamling og efterfølgende rapport arbejde.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve på baggrund af skriftlig opgave. Prøven vægter 20% af den samlede karakter.
Den skriftlige opgave skrives under kurset. Opgave vægter 80% af den samlede karakter.
Krav til indstilling til eksamen
Godkendelse af skriftligt arbejde ved undervisningen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne censorer
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 84
 • Projektarbejde
 • 100
 • Forberedelse
 • 22
 • I alt
 • 206