NGEA05076U  Environmental Impact Assessment in a Practical Danish context

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Environmental Impact Assessment in a Practical Danish context

Uddannelse
kandidatuddannelsen i geografi & geoinformatik
Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende en generel indføring i VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) som et væsentligt planlægningsværktøj for såvel det åbne land som byområder samt kendskab til metoder, der anvendes i VVM-undersøgelser.

Målbeskrivelser

Viden:

Dansk og europæisk natur- og miljølovgivning, VVM-processen, herunder metoder til screening (afgørelse af VVM-pligt), scoping (afgrænsning af VVM-undersøgelsens omfang), kortlægning og vurdering af planforhold, landskab, natur, kulturmiljø, frilftsliv, vandmiljø, luft, klima, støj og afledte socioøkonomiske konsekvenser, definition og sammenligning af alternativer, herunder 0-alternativet, afværgeforanstaltninger for at undgå, mindske eller kompensere for de negative miljøpåvirkninger, inddragelse af offentligheden samt review (vurdering af om VVM-undersøgelsen er tilstrækkelig).

Færdigheder:

• redegøre for hvorledes forvaltningen af det danske landskab og miljø finder sted.
• redegøre for de klassiske interessemodsætninger i miljøforvaltningen.
• redegøre for metoder anvendt i miljøundersøgelser med naturgeografiske aspekter.
• redegøre for de klassiske problemstillinger i forhold til luftforurening, grundvandsforurening, og forvaltningen af vådområder, vandløb og vadehav.

Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med VVM

Se kursushjemmeside på Absalon.

Bacheloruddannelse i geografi & gGeoinformatik eller tilsvarende.
Klasseundervisning med aktiv deltagelse af de studerende gennem præsentationer, gruppearbejde og ekskursion.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes gennem kurset og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige opgave og inddrager pensum.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse
Der henvises til målbeskrivelsen.
  • Kategori
  • Timer
  • Teoretiske øvelser
  • 35
  • Projektarbejde
  • 35
  • Forberedelse
  • 136
  • I alt
  • 206