NGEA05076U Environmental Impact Assessment in a Practical Danish context

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Environmental Impact Assessment in a Practical Danish context

Uddannelse
kandidatuddannelsen i geografi & geoinformatik
Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende en generel indføring i VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) som et væsentligt planlægningsværktøj for såvel det åbne land som byområder samt kendskab til metoder, der anvendes i VVM-undersøgelser.

Målbeskrivelser

Viden:

Dansk og europæisk natur- og miljølovgivning, VVM-processen, herunder metoder til screening (afgørelse af VVM-pligt), scoping (afgrænsning af VVM-undersøgelsens omfang), kortlægning og vurdering af planforhold, landskab, natur, kulturmiljø, frilftsliv, vandmiljø, luft, klima, støj og afledte socioøkonomiske konsekvenser, definition og sammenligning af alternativer, herunder 0-alternativet, afværgeforanstaltninger for at undgå, mindske eller kompensere for de negative miljøpåvirkninger, inddragelse af offentligheden samt review (vurdering af om VVM-undersøgelsen er tilstrækkelig).

Færdigheder:

• redegøre for hvorledes forvaltningen af det danske landskab og miljø finder sted.
• redegøre for de klassiske interessemodsætninger i miljøforvaltningen.
• redegøre for metoder anvendt i miljøundersøgelser med naturgeografiske aspekter.
• redegøre for de klassiske problemstillinger i forhold til luftforurening, grundvandsforurening, og forvaltningen af vådområder, vandløb og vadehav.

Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med VVM

Se kursushjemmeside på Absalon.

Bacheloruddannelse i geografi & gGeoinformatik eller tilsvarende.
Klasseundervisning med aktiv deltagelse af de studerende gennem præsentationer, gruppearbejde og ekskursion.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 136
  • Projektarbejde
  • 35
  • Teoretiske øvelser
  • 35
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes gennem kurset og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige opgave og inddrager pensum.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse
Der henvises til målbeskrivelsen.