NGEA05006U Kvartærgeologi (Kvartær)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Quaternary Geology (Kvartær)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
Kursusindhold

Kvartærtidens isskjolde, miljøforandringer og livsbetingelser belyst gennem sedimentologiske, geokemiske; biologiske og glacialmorfologiske arbejdsmetoder; korrelationsværktøjer og dateringsmetoder; danske og skandinaviske kvartære nøglelokaliteter; den senkvartære udvikling på det Nordvesteuropæiske kontinent og i Nordatlanten; fremtidens naturforhold og klimaændringer.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Kvartærtidens isskjolde, miljøforandringer og livsbetingelser
 • belyst gennem sedimentologiske, geokemiske; biologiske og glacialmorfologiske arbejdsmetoder
 • korrelationsværktøjer og dateringsmetoder
 • danske og skandinaviske kvartære nøglelokaliteter
 • den senkvartære udvikling på det Nordvesteuropæiske kontinent og i Nordatlanten
 • fremtidens naturforhold og klimaændringer


Færdigheder:

 • Beskrivelse af glaciale, interstadiale og interglaciale sedimenter, deres dannelse, rumlige udbredelse, litologi og fossilindhold
 • kendskab til istidernes megafauna i Danmark og det nordlige Europa samt menneskets ankomst på den naturhistoriske scene
 • beskrive den efterfølgende befolkningseksplosion eksemplificeret ved moderne DNA-studier af de store pattedyrs endeligt og menneskets udvikling fra udvandring fra Afrika til overgangen fra jæger kulturer til landbrugere


Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende kan

 • redegøre for kvartærtidens profil herunder optakten til istiderne, de orbitale kræfters indflydelse på klimaudvikling, atmosfære- og oceancirkulation
 • redegøre for istiders og mellemistiders skiftende naturforhold og livsbetingelser herunder de overordnede faktorer der styrer klima, havniveau, biologisk diversitet og evolution
 • redegøre for glaciale, interstadiale og interglaciale sedimenter, deres dannelse, rumlige udbredelse, litologi og fossilindhold
 • redegøre for dannelse og udvikling af landskaber skabt af gletsjere og i det isfrie land
 • udrede den kvartære miljøhistorie eksemplificeret ved udvalgte nøglelokaliteter i Skandinavien
 • perspektivere en række danske kvartærgeologiske nøglelokaliteter, der hver sætter fokus på specielle problemstillinger
 • redegøre for det globale klimasystems indflydelse på naturens udvikling i Eurasien og det Skandinaviske isskjold i de seneste 150.000 år
Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geologi-geoscience: Matematik A, Fysik B og Kemi B
10 timer om ugen fordelt på forelæsninger og øvelser samt to heldagsekskursioner de første 7 uger. Sidste uge er forbeholdt eksamensforberedelse og tilhørende vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 24
 • Forberedelse
 • 112
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved eksamen trækker den studerende et spørgsmål, hvorefter der er 20 minutters forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen