NGEA04089U Videnskabsteori og etik for geografer (VtGeog)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Theory of Science and Ethics for Geography (VtGeog)

Uddannelse
Bachelorudannelsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold
Kurset giver en indføring i videnskabsteoretiske og normativt etiske positioner og antagelser med henblik på at identificere videnskabsteoretiske problemstillinger i forbindelse med geografiske emner. Der lægges vægt på at den studerende kan anvende det relevante begrebsapparat og argumentere formelt og fagligt korrekt.
Målbeskrivelser
Viden:

Karakterisering af videnskab/​ikke-videnskab, empiri, model-teori, hypoteser, formel logik, formel semantik, deduktion, induktion, uformel logik, argumentationsteori, formelle og uformelle fejlslutninger, rationalitet, rationalisme, realisme, kritisk rationalisme, kritisk realisme, antirealisme, empirisme, positivisme, logisk positivisme, falsifikationisme, verifikationsprincippet, paradigmer og paradigmeskift, videnskabelige revolutioner, forskningsprogrammer, ideografisk versus nomotetisk videnskab, induktionisme, covering law, hypotetisk-deduktiv metode, reduktionisme versus niveau-opfattelser og emergens, kausalitet, korrelation, kausale forklaringer, funktionelle og intentionelle forklaringer, socialkonstruktivisme, opfattelser af geografisk rum, modeller i geografi, normativ etik, konsekventialisme, utilitarisme, non-konsekventialisme, deontologi, intuitionisme, moralsk autonomi.

Færdigheder:

 • anvende det basale videnskabsteoretiske og -metodiske begrebsapparat.
 • redegøre for generelle videnskabsteoretiske problemstillinger i faglige tekster.
 • redegøre for skelnen mellem normative udsagn og videnskabelig argumentation.
 • redegøre for normativt etiske aspekter af geovidenskabelige problemstillinger.
Kompetencer:

Analysere og vurdere komplekse geografiske problemstillinger ved anvendelse af videnskabsteoretiske og normativt etiske teorier.
Svarende til kurserne på 1. år af BSc uddannelsen
Forelæsninger og øvelser
Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du har de gymnasiale niveauer (Matematik, Fysik og Kemi på B-niveau) som gælder for optagelse som bachelorstuderende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 171
 • Forelæsninger
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Opgaven udarbejdes løbende og afleveres i eksamensugerne. Prøven er uden forberedelse. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere.
Reeksamen
Ny mundtlig eksamen samt ny eller revideret opgave afleveres til reeksamen.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen