NGEA04084U Kystprocesser & -morfologi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Coastal Processes & Coastal Morphology

Kursusindhold

Kursets giver en indføring i samspillet mellem processer og geomorfologi i det bølgedominerede, kystnære miljø, og dermed en forståelse for forskellige kysttypers udvikling og dynamik.

En central kerne i kurset vil være modeller for morfologiens ændring som respons på ændringer i dominerende proceskombinationer. Effekter af eksterne påvirkninger såsom havspejlsændringer og ændringer i bølgeklimaet vil blive gennemgået, såvel som måder hvorpå konsekvenser af disse påvirkninger kan modvirkes.

Målbeskrivelser
Viden:

Kystens morfodynamiske system, eksterne drivere, hydro- og aerodynamiske processer, bølgeteori, strømsystemer, sedimentdynamik og sedimenttransport, kystens morfologi, barrierekyster og klintekyster, havspejlsstigninger, kysterosion, kystforvaltning og -sikring.

Færdigheder:

 • Redegøre for og beregne bølgetransformationer fra dybt vand til brændingszonen.
 • Redegøre for de forskellige brændingsinducerede processer i littoralzonen, eksempelvis dannelsen af forskellige typer strømsystemer og langperiodiske bølger.
 • Beregne effekten af de forskellige bølge- og strømtyper på bundsedimentets mobilisering og senere transport.
 • Redegøre for effekten af materialetransporten på strandplanets og forstrandens morfologiske udvikling.
 • Redegøre for morfodynamiske feedback processer i kystzonen
 • Klassificere en given kyststrækning efter en konceptuel morfodynamisk model.

Kompetencer:

Vurdere, analysere og udføre beregninger i forbindelse med kystmorfologiske problemstillinger

Se kursushjemmeside på Absalon

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 178
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Herunder også PC/Printer

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen