NGEA04065U  Klima, jord & vand (KJV)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Climate, soil & water (KJV)

Uddannelse
Bacheloruddanenlsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i klimatologi, jordbundslære og hydrologi med hovedvægt på danske eksempler. Med udgangspunkt i et nedbørsområde arbejdes der med elementære klimatiske, hydrologiske og jordbundata og GIS med henblik på at at forstå de tidsmæssige og rumlige variationer i de styrende processer og deres indflydelse på landbrugs- og energiproduktionen samt i stoftransporten.

Målbeskrivelser
Viden:

Nedbørsområder, strålings-, energi- og vandbalance, processer og cirkulation i atmosfæren, klimaklassifikation, jordbundens sammensætning og processer i jordbunden, jordbundsklassifikation.

Færdigheder:

• redegøre for den atmosfæriske cirkulation herunder vejrudvikling, vind, temperatur og fugtighed i atmosfæren.

• beregne strålingsbalancen, kort og langbølget stråling ved jordoverfladen.

• beregne energibalance, fordeling af energi ved jordoverfladen.

• redegøre for målemetoder, usikkerhed og beregning af enkelt komponenter i strålings- og energibalancen.
 
• redegøre for jordbundsprocesser og jordbundklassifikation i Danmark.

• redegøre for definition og beregning af basale jordfysiske parametre som tekstur, organisk stof, jordvand og -luft.

• redegøre for definition og beregning af basale jordkemiske parametre som Cation Exchange Capacity, ombyttelige baser og pH.

• redegøre for samspillet mellem terrænforhold og de jordbundsdannende processer.

• redegøre for nedbørstyper og processer.

• redgøre for afstrømningsforhold og vandbevægelser i de øvre jordlag.

• redegøre for fordampningsforhold og vandbalance.

• redgøre for målemetoder, usikkerhed og beregning af enkelt komponenter i vandbalancen
 
• redegøre for dags- og årsvariationer i strålings-, energi- og vandbalance for afgrænsede nedbørsområder

• redegøre for regionale variationer jordbundsforhold samt strålings-, energi- og vandbalance i Danmark.

• redegøre for plante- og energiproduktion i udvalgte nedbørsområder.

• redegøre for arealanvendelse, vandingsforhold, drikkevandsindvinding og spildevandsudledning indflydelse på den regionale vandbalance.

• redegøre for klimaets og klimaændringers indflydelse på jordbundsforhold samt strålings-, energi- og vandbalancen komponenter i Danmark.


Kompetencer:

Analysere og vurdere klimatiske, hydrologiske og jordbundsdata i relation til landbrugsproduktion, miljørisici og energiproduktion.

Se kursushjemmeside på Absalon

Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik: Dansk A, Engelsk B og Matematik A
Forelæsninger, øvelser og ekskursion.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Der afleveres en skriftlig opgave i den sidste undervisningsuge.
Der gives én samlet karakter, hvor de skriftlige opgaver vægtes med 30 % og den skriftlige prøve vægtes med 70 %.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Herunder også PC/Printer

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler (herunder også PC og printer).
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Ekskursioner
 • 12
 • Forberedelse
 • 138
 • I alt
 • 206