NGEA04062U Globale geografiske regioner (GGR)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Global Geographical Regions (GGR)

Uddannelse
Bacheloruddanenlsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i geografiske temaer og problemstillinger med henblik på proces og ressourceforståelse i regional og globalt perspektiv.

Ved kursets afslutning bør den studerende være i stand til at analysere og diskutere de processer der på lokalt og globalt plan kontrollerer udvekslingen af stof og energi mellem geo-biosfæren, atmosfæren og hydrosfæren, herunder især det kystnære område.

Der lægges vægt på, at den studerende i et betydeligt omfang vil være i stand til klart og begrundet at identificere og parameterisere de enkelte processer og vurdere følsomheden af den enkelte proces i relation til ”Global Change”, herunder både de naturlige og de menneskeskabte forandringer.
Målbeskrivelser
Viden om:

Systembetragtning af jordkloden, jordbunden i globalt perspektiv, globale jordbundstyper og geomorfologi, jorderosion, kulstof i jordbunden, salinisation, det estuarine miljø, sedimentaflejring, sedimentbudgetter, marin cirkulation, El Nino, havspejlsstigninger, Holocæn klimaudvikling, atmosfærisk cirkulation, klima- og plantebælter, klima og kulstofcirkulation, lokale og globale CO2 budgetter, klimasvingninger.

Færdigheder i at:

 • redegøre for forskellige processer, der kontrollerer udvekslingen af stofenergi mellem de enkelte økosystemer og atmosfæren.
 • redegøre for processer som kontrollerer sedimentationsforhold og kystudvikling og kunne forstå og vurdere, hvordan ”Global Change”, herunder især et ændret havspejl og øvrige menneskeskabte forandringer påvirker disse processer.
 • redegøre for den procesmæssige baggrund for grundlæggende globale jordbundsforhold, deres samspil med vegetationen, deres rolle som naturressource og kunne forstå og vurdere hvordan ”Global Change”, herunder klimaændringer og menneskets brug af jorden påvirker jordbundsforholdene og en bæredygtig udvikling i jord-plantesystemet.
 • redegøre for processer som kontrollerer kulstofbalancen, og kunne opstille kulstofregnskab for en region med inddragelse af såvel naturlige som menneskeskabte kilder og dræn, og herunder udnytte satellitbilleder og temperaturdata til bestemmelse af netto primær produktion og jordrespiration.
 • redegøre for diversiteten i økosystemer spændende fra troperne i syd over subtroperne og mellembreddegradere til den boreale og polare zone

Kompetencer til at:

Analysere og vurdere bæredygtigheden i et givet økosystems tilstand og udvikling både med hensyn til de nuværende klimaforhold og i forbindelse med klimaforandringer, herunder den pågående globale opvarmning.

Se kursushjemmeside på Absalon

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Forelæsninger og øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 171
 • Forelæsninger
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Herunder også PC/Printer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen