NGEA04054U Laboratorieteknik & -metoder

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Laboratory Technique and Methods

Kursusindhold
Kurset giver en teoretisk og praktisk indføring i almen laboratorieteknik og metoder til analyse af jord, sedimenter og vand.
Målbeskrivelser
Viden:

Prøveudtagningsteknik og -metode, laboratoriesikkerhed, måleteknik, afvejning, afpipettering, titrering, atomabsorptionsspektrofotometri, spektrofotometri, ionchromatografi, kulstofbestemmelse, partikelstørrelsesfordeling, reel massefylde, pH, ledningsevne, karbonat, kulstof, fosfor, nitrogen, CEC-værdi, ombyttelige base kationer og sure kationer, ekstraherbart jern og aluminium, alakalinitest og opløste kationer og anioner.

Færdigheder:

• foretage bestemmelse af pH, kalkindhold, ledningsevne, phosphor, kulstof- og kvælstof-indhold, kornstørrelsesfordeling, indhold af oxider, ombyttelige ioner i jord/sedimenter/vand.


redegøre for anvendelse og funktion af atomabsorptiosspektrofotometer, spektrofotometer, Kjeldahl-apparat, titreringsudstyr, pH-metre, ledningsevnemålere, sigte- og slemmeudstyr for kornstørrelsesbestemmelse.

• redegøre for teori og metode for ovenstående analyser og deres hensigtsmæssighed i forhold til konkrete problemstillinger.

Kompetencer:

Analysere og vurdere data fra laboatorieanalyser af jord, sedimenter og vand.

Arbejde selvstændigt med laboratorieanalyser af jord, sedimenter og vand.

Se kursushjemmeside på Absalon

Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 150
  • Praktiske øvelser
  • 56
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Mindst 80 % fremmøde i øvelser og godkendt kursusrapport
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Reeksamen
Skriftlig aflevering
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen