NGEA04051U Etablering af digitale grundkort

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Making Digital Maps

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teoretiske og praktiske teknikker til etablering af digitale grundkort ved hjælp af GPS, landmåling og fotogrammetri.

Målbeskrivelser
Viden:

GPS baseret indmåling af paspunkter til fotogrammetrisk behandling af flybilleder, GPS baseret afsætning af geodætiske fixpunkter til detailopmåling, detailopmåling med totalstation, detailopmåling med GIS-GPS, ortho-opretning af flybilleder, etablering af digitalt grundkort i GIS udfra de indsamlede data fra totalstation og GPS-udstyr.

Færdigheder:

redegøre for definition af en rumlig reference for indsamlede observation på den runde jord, så disse kan koordinatsættes med henblik på lagring i et GIS.
 
• transformere og tilpasse data til forskellige referencesystemer.
 
• gennemføre en ortho-opretning af et skannet flybillede med henblik på at digitalisere objekter i det generede orthofoto.
 
• redegøre for fordele og ulemper ved forskellige dataopsamlingsmetoder.

• redegøre for hvilke typer af udstyr, der bør drages i anvendelse ved registreringer af fænomener i den virkelige verden til forskellige formål.
 
• anvende opmålingsudstyr til registrering af fænomener i både det natur- og kulturgeografiske fagfelt


Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med etablering af digitale grundkort.

Se kursushjemmeside på Absalon

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Øvelser og feltarbejde
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 154
  • Praktiske øvelser
  • 24
  • Teoretiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 20 minutter
Opgaven udarbejdes løbende og afleveres i eksamensugerne. Prøven er uden forberedelse. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Reeksamen
Ny mundtlig eksamen på baggrund af ny eller revideret opgave.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen