NGEA04049U Social geografi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Social Geography

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i moderne socialgeografiske begreber og teorier med henblik på analyse af empiriske eksempler fra forskellige nationale og kulturelle sammenhænge. Der lægges vægt på, at den studerende i et betydeligt omfang vil være i stand til klart og begrundet at identificere og udvælge de relevante teorier og begreber til at belyse et givet centralt socialgeografisk emne, sådan at alle relevante forhold er medtaget.
Målbeskrivelser
Viden:

Social ulighed, klasse, køn, race og etnicitet, analyse af rumlige enheder, nation, by, samfund, lokalsamfund, husstand og familie.

Færdigheder:

• redegøre for socialgeografiens genstandsfelter samt de vigtigste grundlæggende forskningstraditioner og videnskabsteoretiske retninger og deres anvendelighed i analysen af centrale socialgeografiske emner.
 
• redegøre for de centrale aspekter af hvordan sociale forskelle og uligheder påvirker og er påvirket af sted og rum, samt de væsentlige teorier og begreber der knytter sig til disse for derigennem at kunne analysere, diskutere og vurdere forskellige forklaringers validitet
 
• forklare forskellige tilgange til social ulighed og deres rumlige udtryk herunder kunne redegøre for og forklare sammenhænge mellem forskellige kategorier for sociale forskelle.

• redegøre for forskellige forståelser af og målinger af fattigdom samt deres anvendelse til en forklaring af lokale, regionale, national og globale forskelle.

• redegøre for sammenhængene mellem steder og menneskers tilknytning til steder samt have kendskab til forskellige tilgange til stedsidentitet.
 
• redegøre for gruppedannelser herunder problematikken omkring ’othering’ ('os og de andre').

• redegøre for teorier om lokalsamfund og beslægtede debatter om ’communities’ som hhv. stedbundne eller flydende og disses anvendelse i analysen og planlægningen af det offentlige rum.


Kompetence:

Vurdere og forskellige faglige forklaringer, teorier og metoder og deres anvendelighed i konkrete situationer.

Se kursushjemmeside på Absalon

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178
  • Teoretiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 30 timer
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen