NGEA04044U  Introduktion til Remote Sensing & digital billedbehandling

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Introduction to Remote Sensing and Digital Imaging

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i grundlæggende begreber og principper i remote sensing til brug for satellitbaseret kortlægning af naturressourcer. Gennem en række forelæsninger og øvelser opbygges der en generel viden om brugen af remote sensing data primært indenfor studier relateret til monitorering af ændringer i land use/land cover og vegetationsudbredelse. Der lægges vægt på den praktiske databehandling og analyse, således den studerende gennem udarbejdelsen af et projekt selvstændigt kan løse relevante problemstillinger indenfor anvendelser af remote sensing. Herunder specielt valg og indsamling af data, den digitale billedbehandling, analyse og vurdering af usikkerheder. På kurset undervises der i en række basale begreber indenfor satellitbillede analyse; elektromagnetisk stråling i de optiske og termale bølgelængder, data typer og satellit-sensorer karakteriseret ved forskellig rumlig, temporal og spektral opløsning, geometrisk opretning og klassifikationsalgoritmer. Desuden undervises i anvendelsesorienterede analysefærdigheder såsom klassifikation af arealanvendelse, change detection studier og bestemmelse af vegetationsparametre

Målbeskrivelser
Viden:

Grundlæggende begreber og principper i remote sensing, elektromagnetisk stråling i de optiske og termale bølgelængder, data typer og satellit-sensorer,  rumlig, temporal og spectral opløsning, digital billedbehandling - kalibrering, geometrisk opretning, klassifikationsalgoritmer, vurdering af fejl og usikkerheder, anvendelser af remote sensing data (klassifikation af arealanvendelse, change detection, bestemmelse af albedo, vegetationsparametre og udbredelse samt overfladetemperatur), anvendelse af remote sensing data, primært inden for land use/land cover, vegetationsudbredelse samt kortlægning af naturresourcer.

Færdigheder:

 • Redegøre for remote sensing terminologi og fysisk baggrund
 • Redegøre for remote sensing data typer samt deres anvendelser (satellitter, sensorer etc.)
 • Anvende digital billedbehandling, algoritmer og software til løsning af begrænsede videnskabelige problemsstillinger
 • Redegøre for af fejl og usikkerheder ved digital billedbehandling

Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende remote sensing data i forbindelse med geografiske problemstillinger

Se kursushjemmeside på Absalon

GisK eller tilsvarende
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Opgaven udarbejdes løbende og afleveres i eksamensugerne. Prøven er uden forberedelse. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Reeksamen
Ny mundtlig prøve på baggrund af ny eller revideret skriftlig aflevering.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Forberedelse
 • 178
 • I alt
 • 206