NGEA04033U Naturforvaltning og integreret kystzoneforvaltning

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Natural Resource Management and Integrated Coastal Zone Management

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i natur- og samfundsmæssige aspekter af kystzonen med henblik på analyse og varetagelse af kystrelaterede forvaltningsopgaver.

Målbeskrivelser
Viden:

Forvaltningslove og -principper, kystdannende processer, vandstandsændringer, sedimentbudgetter, interessekonflikter omkring kystzonen, selve kysten og baglandet, kysten som natur, rekreativt- og erhvervsområde, regulering, casestudier.

Færdigheder:

• redegøre for hvilke autoriteter (kommune, region, stat og EU) der har ansvar for kystzoneforvaltning.

• redegøre for principperne og udføre en naturmæssig analyse af et kystområde.
 
• redegøre for teorier om kystzone forvaltning.
 
• vurdere effekten af forskellige scenarios for ændringer i kystzonen samt fordele og ulemper ved de forskellige tiltag.

• redegøre for konkrete eksempler på kystzoneforvaltning i Danmark, EU og tropiske områder.

Komepetencer:


Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med kystzoneforvaltning.

Se kursushjemmeside på Absalon

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav: Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178
  • Teoretiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar, 20 minutter
Opgaven udarbejdes løbende og afleveres i eksamensugerne. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen