NBIA08029U Feltkursus i naturforvaltning

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Field Course in Nature Management

Uddannelse
MSc Programme in Biology
Msc Programme in Nature Management
Kursusindhold
Kurset går i dybden med de økologiske konsekvenser af menneskelige aktiviteter, så det biologiske grundlag for naturbeskyttelse, naturpleje, naturovervågning og naturgenopretning klarlægges. De studerende stifter bekendtskab med den praktiske planlægning fx. gennem vejledninger i NOVANA, TILDA, naturpleje og naturgenopretning. De studerende lærer principperne bag handleplaner, plejeplaner og naturplaner samt bliver i stand til selv at udarbejde og kritisk kommentere allerede eksisterede forvaltningsplaner. Den studerende lærer at vurdere betydning af en  administrativ opdeling af landet uden hensyntagen til biologiske sammenhænge i forhold til mulighederne for at forvalte naturen.
Målbeskrivelser

Efter kurset forventes deltagerne at kunne:

Viden:

Feltkurset behandler naturbeskyttelse og -forvaltning, herunder landskabsøkologi, med et operationelt sigte, dvs. der lægges vægt på konkret opgaveløsning i felten. Følgende emner behandles:

 • naturforvaltning nationalt og internationalt (NATURA 2000, §3),
 • naturovervågning og bevaringsmålsætninger,
 • naturpleje og –genopretning,
 • naturplaner,
 • feltbaseret naturformidling og naturvejledning.

 

Færdigheder:

Efter kurset forventes deltagerne at kunne:

 • foretage analyser af naturtilstanden i en given habitat baseret på vegetationen, samt udvalgte arters forekomst og hyppighed (bilagsarter, rødlistearter m.v.).
 • udføre naturovervågning og naturkvalitetsbedømmelse med de hertil udviklede redskaber og lave en kritisk analyse af resultaterne herfra.
 • beskrive en naturlokalitet og indhente den nødvendige viden (biologi, drift, miljøpåvirkning, administration etc.) for en forvaltning med henblik på at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyperne på lokaliteten.

 

Kompetencer:

 • tilrettelægge den optimale naturpleje i forhold til målsætning for en naturlokalitet.
 • afrapportere og formidle resultaterne fra en analyse af en lokalitet, så de kan benyttes operationelt og danne grundlag for en drøftelse mellem interesserede borgere, lodsejere og forvaltningsansvarlige.
Gennemført bachelordel på Biologi eller Naturressourcer.
Det anbefales at have bestået Natur- og Miljøpåvirkninger.
Kurset er et internat over ti dage. De første fire dage besøges en række terrestriske naturtyper, som bliver præsenteret af lokale naturforvaltere (kommunebiologer, skovridere, forstfuldmægtige etc.). Naturtypernes bevaringstilstand analyseres i felten vha gængse biologiske og strukturelle indikatorer (artsindeks og strukturindeks). Naturtypernes økologi og dynamik gennemgås på stedet.
De sidste fem dage udføres projektarbejder, hvor man gruppevis arbejder i et udvalgt område med flere naturtyper. På grundlag af konkrete naturkvalitetsbedømmelser i felten udarbejdes skriftligt forslag til handleplaner for områdernes naturpleje. Som afslutning på kurset bliver resultaterne drøftet på et fællesmøde med lodsejere og kommunale forvaltere.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 10
 • Ekskursioner
 • 40
 • Forberedelse
 • 86
 • Kollokvier
 • 20
 • Projektarbejde
 • 40
 • Vejledning
 • 10
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Mundtlig prøve
---
Krav til indstilling til eksamen
Aktiv deltagelse i kurset.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Fornyet gennemførsel af kurset eller fornyet indlevering af rapport og fornyet godkendelse af præsentation.
Kriterier for bedømmelse
Aktiv deltagelse i kurset samt godkendelse af rapport og præsentation.