LPLF10331U  Vand og jord i planteproduktionen

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Water and Soil in Plant Production

Kursusindhold
Overordnede kursusemner:
- Planternes vandforsyning og vandforbrug. Klima og aktuel fordampning. Markens vandbalance.
- Planteproduktion i relation til vandforsyning
- Tørke og vandudnyttelse, tørkefølsomhed og regulering af vandforbruget
- Metoder til bestemmelse af vandstatus i planter samt vandmangel i plantebestande
- Vandingsplanlægning, vandingssystemer og markvanding
- Vandets statik og dynamik i jord og andre vækstmedieer
- Fysiske egenskaber i jord i relation til jordens vandindhold
- Planteproduktion på vandlidende jord
- Drænsystemer og dræningens effekter på agrohydrologien. Klimaforandringer og dræningsbehov
- Luftskifte og jordtemperatur
- Regulering af jordstrukturen, jordbearbejdning
- Såbedstilberedning og planteetablering
- Færdsel og jordpakning. Effekter af jordpakning på agrohydrologien
- Rodudvikilng i relation til fysiske faktorer, roddybde og vandforsyning
- Effekter af kulturtekniske tiltag (vanding, dræning og jordbearbejdning) på planteproduktion samt jord- og vandressourcer, kritisk gennemgang af cases baseret på matematisk modellering vha. Daisy-modellen.

Indholdet bygger på et fundament, der kan opnås via kurset Jord, Vand og Planter (LPLB10306)
Målbeskrivelser
Kurset er tilrettelagt for studerende med intresse for planteproduktion under danske klima- og jordbundsforhold, ressourceforvaltning og miljøbeskyttelse. Formålet er at opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for det agrohydrologiske og jordfysiske område. Herved bliver den studerende eksempelvis i stand til at forstå og vurdere resultater af dynamiske modelsimuleringer af planteproduktion samt vand- og stoftransport i jord-plante-atmosfæresystemet.
Via grundlæggende indføring i kulturtekniske metoder, herunder vanding, afvanding, jordbearbejdning samt tilpasning af porøse vækstmedier, skal den studerende endvidere forstå, i hvilket omfang man kan manipulere med jordfysikken og fysiske plantevækstfaktorer. Dette er bl.a. nødvendigt for at kunne vurdere og redegøre for effekter af sådanne metoder på planteproduktion og miljø.
Der arbejdes således med fysiske plantevækstfaktorer og miljøpåvirkning på en måde, som passer ind i Bacheloruddannelsen i Naturressourcer med speciale inden for Plantevidenskab og Miljøvidenskab. Endvidere arbejdes der med dyrkningsteknik, plantevækstfaktorer og produktionssystemer på en måde, som er relevant i en specialisering på kandidatniveau, f.eks. på Agronomuddannelsen inden for områderne Planteproduktion og Miljø hhv. Biologiske Processer og Kvalitet, eller inden for uddannelsen i Havebrugsvidenskab.

Viden:
- sammenfatte væsentlige fysiske egenskaber og processer i danske jordtyper og deres betydning for planteproduktion og miljøbeskyttelse
- beskrive vandforholdenes betydning for den fysiske jordkvalitet
- udtrykke forståelse af processer relateret til planters vandforbrug og vandudnyttelse
- udtrykke viden om kulturtekniske metoder og principper samt deres betydning i relation til planteproduktion
- vise overblik over måleprincipper samt anvendte gængse laboratorie- og feltmetoder til gennemførelse af en grundlæggende fysisk karakterisering af jord, andre vækstmedier og/eller planters vandstatus

Færdigheder:
- analysere resultater af fysisk baserede laboratoriemålinger på jord og andre vækstmedier samt planter
- diskutere betydningen af sådanne resultater set i en produktionsmæssig og/eller miljømæssig sammenhæng

Kompetencer:
- anvende fagets teorier og metoder til at forudsige og reflektere på en række problemstillinger knyttet til den jordbrugsmæssige udnyttelse og påvirkning af jord- og vandressourcer
Meddeles på Campusnettet inden kursets start
LPLB10306 eller tilsvarende.
Undervisningstiden fordeles nogenlunde ligeligt mellem forelæsninger, praktiske øvelser og teoretiske øvelser. Om formiddagen veksles der normalt mellem forelæsninger og teoretiske øveler. Ved forelæsningerne gennemgås den teoretiske baggrund for de enkelte emner, og der gives oplæg til opgaver, som løses af de studerende i mindre grupper. Resultaterne diskuteres i plenum. Eftermiddagene er hovedsageligt forbeholdt laboratorieøvelser, som gennemføres gruppevis i en turnus over 7-8 uger. Endvidere trænes mundtlig fremstilling gennem studenterstyrede seminarer.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Der udleveres eksamensspørgsmål dækkende forskellige dele af stoffet, og der gives ½ times samlet forberedelsestid. Vægtning 100%.
Krav til indstilling til eksamen
Aflevering og godkendelse af mindst 75% af rapporter over praktiske øvelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern censor.
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelsen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 34
 • Teoretiske øvelser
 • 34
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Kollokvier
 • 28
 • Forberedelse
 • 80
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206