LPLB10363U  Have- og Landskabsplanters botanik

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Botany of Garden and Landscape Plants

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold
Kurset giver en grundig gennemgang af have og landskabsplanternes morfologi og systematik. Der undervises i de større plantegruppers livscykler med hovedvægt på stængelplanterne. Endelig gives en indføring i nomenklatur (videnskabelige og danske plantenavne) for dyrkede planter. Hovedvægten er på familier og slægter, der anses for væsentlige for landskabsarkitekter. Der lægges vægt på at den studerende bliver fortrolig med botaniske arbejdsmetoder og terminologi.
Målbeskrivelser
Målgruppen er landskabsarkitektstuderende og andre studerende med interesse for prydplanter. Kursets primære formål er at give disse studerende de nødvendige botaniske forudsætninger for at forstå og udnytte plantematerialet i by, have og kulturlandskabet.

Efter gennemførelse af kurset forventes den studerende at kunne:

Viden:
Redegøre for generelle principper i de vigtigste livscykler i stængelplanterne.
Beskrive en given plante med korrekte morfologiske termer.
Identificere, klassificere og navngive et antal prydplanter.

Færdigheder:
Analysere udvalgte stængelplanter ud fra morfologi og habitus, og på baggrund af dette argumentere for en systematisk klassifikation

Kompetencer:
Anvende dansk og fremmedsproget botanisk.
Kende planter der indgår i beplantningsplaner for have og landskab.Plantebestemmelsesværker fx
Fitschen, J., 2002: Gehölzflora
Frederiksen & al. 2012, Dansk flora
Jacobsen, N., Jensen, J. & Johnsen, B., 1999: Systematisk botanik. Samfundslitteratur
Mikkelsen, V. M., 1981: Morfologisk botanik. Samfundslitteratur
Kompetencer svarende til Naturgrundlaget 2, Dyrs og planters diversitet, Botanik
Forelæsninger, øvelser, havevandringer, ekskursioner og gruppearbejde


Ved forelæsningerne gives en gennemgang af de systematiske karakterer for udvalgte familier og slægter. Der gøres brug af IT præsentationer. I øvelserne indøves, ved brug af levende plantemateriale, morfologi, systematik og plantekundskab ved hjælp af danske og fremmedsprogede bestemmelsesværker og gennem udarbejdelse af teoretiske og praktiske øvelser.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Beskrivelse af eksamen: Eksamen er en fire timers skriftlig eksamen. En del af eksamen (2½ time) er uden hjælpemidler i systematisk botanik. Den anden del (1½ time) er plantebestemmelse efter relevant flora

Vægtning: 100%
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Relevante plantebestemmelsesværker
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse
Målgruppen er landskabsarkitektstuderende og andre studerende med interesse for prydplanter. Kursets primære formål er at give disse studerende de nødvendige botaniske forudsætninger for at forstå og udnytte plantematerialet i by, have og kulturlandskabet.

Efter gennemførelse af kurset forventes den studerende at kunne:

Viden:
Redegøre for generelle principper i de vigtigste livscykler i stængelplanterne.
Beskrive en given plante med korrekte morfologiske termer.
Identificere, klassificere og navngive et antal prydplanter.

Færdigheder:
Analysere udvalgte stængelplanter ud fra morfologi og habitus, og på baggrund af dette argumentere for en systematisk klassifikation

Kompetencer:
Anvende dansk og fremmedsproget botanisk.
Kende planter der indgår i beplantningsplaner for have og landskab.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 48
 • Forberedelse
 • 106
 • Ekskursioner
 • 16
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206