LPLB10328U  Tema: Plantevidenskab

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Plant Science

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold


Det overordnede emne for temakurset er plantevækstfaktorer, afgrødefysiologi, plantedyrkning og planteforædling. Følgende delelementer indgår:

- planteforædling til bedre afgrøder (genetisk diversitet, forædlingsteknikker, bioteknologi m.v.). 

- plantevækst i relation til jordbund og klima.

- planteproduktion (bæredygtighed, sædskifte, dyrkningsmæssige foranstaltninger, plantesygdomme etc. ).

- plantekvalitet i relation til foder, human ernæring, bioenergi og prydplanter.

Temakurset omfatter en teoretisk del (35%) og et eksperimentelt temaprojekt (65%). Det eksperimentelle projekt er problemorienteret og baseret på laboratoriearbejde og/eller analyse af eksisterende datamateriale.

Målbeskrivelser

Temakursets formål er:


- at give tværfaglig viden om det naturgivne og biologiske grundlag for plantevækst, planteproduktion og planteforædling.

- at give integreret viden om planters genetik og fysiologi i relation til vækst, kvalitet og ressourceudnyttelse under forskellige kombinationer af ydre vækstfaktorer.

- at give redskaber til en helhedsvurdering af mulighederne for at forbedre planters produktivitet, ressourceudnyttelse, kvalitet og tolerance over for ufavorable eller ændrede jordbunds- og klimaforhold.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

- Referere grundlæggende fysisk-kemiske og b
iologiske parametre i jord-plante-atmosfære systemet

- Beskrive sammenhængen mellem plantevækstfaktorer, afgrødefysiologi og plantevækst

- Beskrive interaktionen mellem genetiske, biologiske og edafiske nøglefaktorer, som styrer afgrødeplanters ressourceudnyttelse, modstandsdygtighed over for ufavorable vækstvilkår og kvalitet som fødemidler, foder eller prydplanter.

Færdigheder:

- Integrere viden om biologiske processer, fysisk-kemiske miljøfaktorer og naturgivne ressourcer til en operationel helhed.
 
- Anvende bæredygtighedsbegrebet på planteproduktionssystemer, herunder low-input dyrkningssystemer.

- Vurdere betydningen af genetisk diversitet og mulighederne for at frembringe nye og bedre sorter af kulturplanter gennem traditionel forædling og bioteknologi.
 
- Identificere, analysere, formulere og bearbejde en konkret faglig problemstilling i forhold til jord, planter, klima og miljø.

- Demonstrere en forståelse af anvendelsesområdet for specifikke analysemetoder og eksperimentelle resultater, inkl. modelanvendelse, til målrettet analyse og vurdering af konkrete problemstillinger i dyrkede terrestriske økosystemer.

Kompetencer:

- Formidle skriftligt, samt gennemføre og fremlægge projekt.

- Reflektere og reagere på problemstillinger med ressourceudnyttelses- og miljømæssig relevans.

- Samarbejde indenfor en gruppe og sikre en god kommunikation.

- Diskutere og overskue problemstillinger indenfor brug af genteknologi på planter

Anbefalede forudsætninger: Kurset retter sig mod Naturressourcestuderende, men kan også følges at biologistuderende med interesse for planters vækst, genetiske konstitution og samspil med det omgivende miljø. Det vil være en fordel at have haft et kursus i grundlæggende plantebiologi, plante-miljø interaktioner eller genetik.
Den teoretiske del består af 15 dobbeltforelæsninger, hvor generelle og specielle forhold omkring udvalgte emner i relation til det tværgående tema introduceres og gennemgås. Forelæsningerne lægger op til teoretiske øvelser, hvor de studerende arbejder med problemstillinger relateret til forelæsningsemnet. De studerendes valg af projekt sker på baggrund af idé-oplæg eller et katalog over mulige emner/problemstillinger udarbejdet af faglærere fra forskellige fagmiljøer. Derved sikres, at de laboratorielogistiske forudsætninger er til stede, samt at problemstillingerne bliver konkrete og aktuelle, således at temakursets deltagere får mulighed for at anskue/forstå temaets faglige indhold i en større sammenhæng. De studerende arbejder i grupper med en gruppestørrelse på 3-5 pr. gruppe.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Mundtligt forsvar
Eksamen er sammensat af tre multiple choice del-eksaminer og afsluttende mundtligt projektforsvar. 7-trinsskala, ekstern censur.

Multiple choice del-eksamen afholdes tre gange i løbet af kurset på grundlag af specificeret pensum. Kursusdeltagerne skal besvare to af de tre del-eksamener. Hvis alle tre besvares tæller kun de to bedste.

Den mundtlige eksamen består af gruppe-baseret fremlæggelse med efterfølgende individuel eksamination, der tager udgangspunkt i projektrapporten

Vægtning: Multiple choice del-eksamen (33,3 %) Mundtlig eksamen (66,7 %)
Krav til indstilling til eksamen
Gennemførelse af temaprojekt
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Multiple choice prøver er uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 30
 • Forelæsninger
 • 30
 • Kollokvier
 • 40
 • Projektarbejde
 • 250
 • Forberedelse
 • 62
 • I alt
 • 412