LOJF10262U  Produktionsøkonomi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Production Economics

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
MSc Programme in Animal Science
Kursusindhold
Kurset bygger på den generelle produktions- og omkostningsteori, der forudsætter at virksomheder har profitmaksimering som det primære mål. Der udledes kriterier, som kan danne grundlag for at vejlede virksomheder i deres økonomiske dispositioner i den løbende produktion, og i forbindelse hermed gives en introduktion til teorien om virksomheders økonomiske adfærd. Teorien er generel, men der vil i vid udstrækning blive anvendt eksempler fra jordbrugs- og fødevaresektoren.

Kurset omfatter følgende hovedemner: Produktions-og omkostningsteori og teoriens relation til jordbrugsproduktionens særkende. Produktionsfunktionen. Optimering af ressourceanvendelse og produktion over tid. Optimal fordelingen af faste input på alternative output. Optimal ressourceanvendelse og produktion under begrænsninger. Optimering af produktion under forskellige markedsformer. Virksomhedens udbudskurve og virksomhedens eftersørgsel efter input. Økonomisk rente. Prisdannelse på jord. Regulering af jordbrugsproduktion. Størrelsesøkonomiske fordele og ulemper. Lineær algebra, og anvendelse af Lineær Programmering (LP) til optimering af ressource-anvendelse og produktion. Optimering af produktion under usikkerhed (introduktion til beslutningsteori)

Andet:
Dette kursus henvender sig såvel til studerende, der ønsker at specialisere sig i økonomi, som til studerende, der ønsker en lidt mere omfattende behandling af økonomiske problemstillinger knyttet til optimering af produktionen på en (jordbrugs)virksomhed. Viden om de produktionsøkonomiske sammenhænge er vigtig for alle kandidater, uanset om der sigtes på et job inden for private virksomheder, erhvervsorganisationer, centraladministrationen, politik, forskning eller rådgivning.
Målbeskrivelser
Kursets målsætning er, at de studerende skal lære at formulere de økonomiske problemer, der er knyttet til en virksomheds løbende produktion samt at angive optimale løsninger herpå. Et væsentligt udgangspunkt for at de studerende er i stand til dette, er at de bliver introduceret til formulering af modeller og metoder, der kan danne grundlag for økonomisk analyse af virksomheders produktion.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Definere og beskrive produktionsfunktioner og de hertil hørende begreber, produktivitet, efficiens og teknologiske ændringer
- Karakterisere produktionsfaktorer,herunder deres fasthed på kort og lang sigt
- Beskrive kriterier for profitmaksimering og omkostningsminimering, grafisk og matematisk
- Beskrive sammenhængen mellem virksomhedens omkostningsfunktion og virksomhedens og markedets udbudsfunktion
- Beskrive økonomiske principper for kombination af flere produktionsfaktorer og flere produkter
- Karakterisere alternative mekanismer for regulering af produktion og ressourceanvendelse
- Karakterisere en virksomheds størrelse og beskrive sammenhænge mellem virksomhedens størrelse og omkostninger
- Beskrive de kræfter, der påvirker landbrugserhvervets strukturudvikling
- Beskrive Lineær Programmering, herunder styrker og svagheder som planlægningsredskab
- Beskrive årsager til usikkerhed i landbruget
- Beskrive statistiske mål for usikkerhed
- Beskrive teori om forventet nytte
- Beskrive mulige redskaber for risikostyring

Færdigheder:
- Optimere ressourceanvendelse under forskellige markedsformer
- Optimere ressourceanvendelse og produktion over tid
- Optimere fordelingen af faste input på alternative output
- Optimere ressourceanvendelse og produktion under begrænsninger
- På basis af produktionsfunktionen at udlede virksomhedens efterspørgsel efter input
- Udlede virksomhedens udbudsfunktion
- Optimere en virksomheds produktion ved anvendelse af Lineær Programmering
- Demonstrere anvendelsen af Flerperiodisk Lineær Programmering og Blandet Heltalsprogrammering ved produktionsplanlægning
- Demonstrere muligheder for at planlægge og træffe beslutninger under usikkerhed
- Demonstrere opgørelsen af værdi af information under usikkerhed

Kompetencer:
- Anvende økonomisk teori til at forklare principper for virksomheders økonomiske optimering af produktion
- Analysere konsekvenser af ændringer i priser på input og output
- Analysere konsekvenser af regulering

Rasmussen, Svend (2013): Production Economics. The basic theory of production optimisation. 2nd ed., Springer Verlag, Heidelberg.

Supplerende litteratur:
Gravelle, H. and Ray Rees (2004): Microeconomics. Third edition. Pearson Education Limited, England
Debertin, David L. (1986): Agricultural Production Economics, 366 sider
Beattie, Bruce R. & Taylor, C. Robert (1985): The Economics of Production
Kursus svarende til LOJB10259 Mikroøkonomi
Undervisningen er bygget op omkring forelæsninger og øvelser som de centrale elementer. Under øvelseerne arbejder de studerende med stoffet i mindre grupper, hvor man løser beregningsmæssige og teoretiske øvelsesopgaver. I forbindelse med forelæsningerne udleveres test-spørgsmål til lærebogsstoffet, og der er i den forbindelse mulighed for at stille spørgsmål. Endelig arbejdes med stoffet i form af ugentlige hjemmeopgaver, som afleveres som forudsætning for at gå til eksamen
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen
Godkendelse af mindst 75 % (mindst 5 ud af 7) hjemmeopgaver
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse
Kursets målbeskrivelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Teoretiske øvelser
 • 32
 • Forberedelse
 • 122
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206