LOJB10259U  Mikroøkonomi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Micro Economics

Uddannelse
Bacheloruddannelsen jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
Kursusindhold
Kurset i mikroøkonomi opbygger fundamentet til moderne modelbaseret økonomisk analyse. Byggeklodserne er agenternes præferencer der modelleres til nyttefunktioner. Ved hjælp af matematik og antagelser som nyttemaksimering og ligevægt kan markedsdeltagernes adfærd forudsiges. Vejen er således åben til analyse og forståelse af både forbrugeradfærd, produktionsbeslutninger og prisdannelse. 

Mens produktionsøkonomi overlades til faget af samme navn, omhandler kursets anden del forbrugernes og virksomhedernes møde på markedet. Graden af konkurrence vil påvirke virksomhedernes adfærd og vi vil derfor udforske disse mekanismer. 

Verden er imidlertid ikke helt så enkelt som først antaget. I kursets tredje del introduceres usikkerhed som en udvidelse af basismodellen. Det er den første i rækken af nuanceringer, som vil blive udbygget i efterfølgende kurser. Usikkerhed giver anledning til konstruktion af forventet nytte. Dermed er vi umiddelbart tilbage på sikker grund, sådan rent metodemæssigt, og en hel række nye spændende problemstillinger kan udforskes.

Antagelserne hvorpå vi bygger hele dette modelapparat er langt fra uproblematiske. På den anden side er forsimplende antagelser ofte en nødvendighed. En kritisk brug af antagelser er dermed en hjørnesten i den økonomiske metode, og derfor også et fokuspunkt for kurset. Hvis tiden tillader det vil vi kort se på mere virkelighedsnære modeller over beslutningsadfærd, hvor rationalitetsantagelsen ikke gælder. Disse psykologisk baserede modeller er i disse år ved at revolutionere økonomi.
Målbeskrivelser
Kurset giver en grundlæggende indføring i økonomisk tænkning og modellering. Med udgangspunkt i basale antagelser om markedsdeltagernes præferencer, opbygges en sammenhængende teori, der kan bruges til at forstå, analysere og forudsige økonomisk adfærd. I den proces lægges vægten både på den økonomiske matematiske metode, men også på intuition og kritisk forståelse af antagelser. Herunder introduceres også alternative modeller for beslutningsadfærd. Kurset er således en nødvendig byggesten før introduktionen af mere virkelighedsnære problemstillinger som fx miljøøkonomi og kontraktteori.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne: 


Viden:
- Forstå de grundlæggende principper bag den økonomiske metode.
- Være fortrolig med økonomiske modeller for forbrugeradfærd, industriøkonomi og beslutning under usikkerhed.


Færdigheder:
- Opstille og anvende modeller til analyse af forenklede økonomiske problemstillinger. 
- Forholde sig kritisk til antagelser.

Kompetencer:
- Angribe problemstillinger med en selvstændig og kritisk økonomisk tilgang.
Hal R. Varian: Intermediate Micro Economics, International Student Edition, 8ed, Norton
Udleverede noter
Rimelig matematisk kunnen (differentiering, funktioner af flere variable mv)
Evt. et indledende kursus i økonomi
Undervisningen vil foregå som en løbende kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser. Øvelserne skal både bruges til at anskueliggøre pointer i forelæsningen og til at give rutine i fremgangsmåden. For at fremme intuitionen vil gruppearbejde, dialog og diskussion blive prioriteret. Dette kan evt. også fremmes med fremlæggelser. I løbet af kurset skal 3 opgavesæt afleveres som led i eksamen. Disse skal udfærdiges individuelt, men gruppearbejde kan indgå i processen.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Lommeregner er tilladt til den skriftlige prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelsen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Forberedelse
 • 127
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206