LOJB10257U  Beslutningsteori

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Decision Theory

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturresourcer
Kursusindhold
Det økonomiske system er grundlæggende et resultat af millioner af beslutninger. Beslutningsteori beskæftiger sig med de bagvedliggende årsager og mekanismer, der gør sig gældende i beslutningstagning.

Beslutningsteori er traditionelt en normativ teori – dvs. hvordan man ”bør” tage beslutninger ud fra en logisk (rationel) tilgang. De fleste beslutninger afhænger på den ene eller anden måde af andre mennesker/aktører. Normativ beslutningsteori er således ensbetydende med analyse ud fra et spilteoretisk udgangspunkt. En stor del af kurset vil derfor handle om spilteori og økonomiske anvendelser. Eksempler på anvendelser kunne være oligopol-konkurrence, prisdiskrimination, auktioner og principal-agent modeller. 

Den normative beslutningsteori tager udgangspunkt i (forventet) nyttemaksimering (Expected Utility). Det forventes derfor, at de studerende har et vist kendskab til grundlæggende mikroøkonomi – svarende til kurset 290055.

En mindre del af kurset vil også beskæftige sig med ”Deskriptiv Beslutningsteori” – altså hvordan mennesker rent faktisk tager beslutninger. Området kaldes også Behavioral Economics og i de senere år har den økonomiske videnskab i et samspil med psykologien opnået store fremskridt på den front. Vi vil i kurset stifte bekendtskab med flere af teorierne, bl.a. Reference-Dependent Preferences, Present Bias samt hvordan vi også har sociale præferencer (fx for fairness og lighed).
Målbeskrivelser
Kurset hovedmålsætning er at give en grundlæggende forståelse for formaliseret analyse af beslutningsproblemer ved brug af spilteori og modeller for adfærd.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Forstå de grundlæggende principper i logisk/spilteoretisk analyse af beslutninger.
- Være fortrolig med økonomiske anvendelser af spilteori.
- Have kendskab til deskriptive modeller for beslutningstagning

Færdigheder:
- Opstille og anvende spilteoretiske modeller til analyse af forenklede økonomiske problemstillinger. 
- Forholde sig kritisk til antagelser.

Kompetencer:
- Angribe beslutningsproblemer med en selvstændig og kritisk økonomisk tilgang.
Endnu ikke fastlagt
Mindst et grundlæggende kursus i mikroøkonomi
Undervisningen vil foregå som en løbende kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser. Øvelserne skal både bruges til at anskueliggøre pointer i forelæsningen og til at give rutine i fremgangsmåden. For at fremme intuitionen vil gruppearbejde, dialog og diskussion blive prioriteret. Dette kan evt. også fremmes med fremlæggelser. I løbet af de 9 uger vil der forekomme en opgaveaflevering.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen
Godkendelse af en opgaveaflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
èn intern bedømmer
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Forberedelse
 • 126
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206