LOJB10242U  Tema: Anvendt økonomisk analyse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Thematic Course: Applied Economic Analysis

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold
Kernen i temaet er brugen af kvantitative metoder og modeller til at analysere en given samfundsøkonomisk problemstilling. Temaets to dele behandler to forskellige tilgange til kvantitative analyser: Økonometriske modeller og teoretisk baserede simulationsmodeller.

I første del fokuseres på dataanalyse ved brug af den lineære regressionsmodel. Vægten ligger på at opnå en forståelse af regressionsmodellen specielt med henblik på fortolkning af modellens parametre. Et eksempel på problemstillinger i første del at temaet er estimation af systematiske forskelle i individers løn som følge af forskelle i uddannelsesniveau, erhvervserfaring og køn. 

I anden del af temaet fokuseres på en indføring i udviklingen og brugen af simulationsmodeller. Vægten ligger på brug af eksisterende modeller til analyse af økonomiske problemstillinger, ikke på at opstille modeller, men via brug af modeller bliver der opbygget en viden om hvordan de er lavet. Der lægges vægt på en kritisk brug af modeller, fx i form af følsomhedsanalyser af forskellig art inkl. ændring af usikre sammenhænge i modellen. Eksempler på problemstillinger er økonomisk analyse af liberalisering af EU’s landbrugspolitik eller WTO forhandlinger, liberalisering af verdenshandlen for landbrugsvarer.

Fælles for de to emnekredse i temaet er, at det er valget af metode/model samt afprøvningen heraf på en konkret økonomisk problemstilling der er central.
Målbeskrivelser
Kurset sigter mod at give den studerende en anvendelsesorienteret indføring i brugen af økonometriske metoder og kvantitative modeller.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Redegøre for grundlæggende økonometriske begreber med relation til den lineære regressionsmodel.
- Redegøre for den grundlæggende opbygning af en udvalgt kvantitativ økonomisk model. 

Færdigheder
- Anvende data til at beskrive og belyse konkrete økonomiske problemstillinger. 
- Udføre estimation og hypotesetest af parametre i den lineære regressionsmodel.
- Anvende enkle kvantitative generelle ligevægtsmodeller udfra en konkret økonomisk problemstilling.

Kompetencer:
- Gennemføre basale økonometriske analyser.
- Fortolke resultater af basale økonometriske analyser og drage relevante konklusioner.
- Bedømme kvantitative økonomiske modelberegninger og drage relevante konklusioner af sådanne modelberegninger.
Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western. Alternativt Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Econometrics: EMEA Adaptation

Øvrig litteratur vil blive anvist i forbindelse med kursusstart.
Kompetencer svarende tkl LMAB10066, LOJB10259, LMAB10066 og LMAB10069
Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde/​større opgaver. Dele af undervisningen i blok 3 vil foregå på engelsk.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering
En opgave inden for området økonometri og en indenfor modelbrug skal afleveres og bedømmes. Beregninger til opgaverne kan evt. laves i grupper, men hver studerende skal aflevere sine egne skriftlige besvarelser (i egne ord) på baggrund af de fælles gruppeberegninger.
De to skriftlige afleveringer vægter hver 50% i den samlede bedømmelse
Krav til indstilling til eksamen
I forhold til økonometri-delen er det en forudsætning at de studerende i grupper afleverer 6 opgaver i løbet af blok 3. 5 af disse 6 opgaver skal godkendes.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse
For at få karakteren 12 skal den studerende kunne demonstrere en fuldt dækkende opnåelse af læremålene som de er beskrevet under målbeskrivelsen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • Forberedelse
 • 100
 • Vejledning
 • 12
 • Projektarbejde
 • 200
 • I alt
 • 412