LOJB10225U  Indledende økonomi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Principles of Economics

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold
Kurset giver en kort, afrundet introduktion til de økonomiske problemstillinger og metoder, idet der lægges begrænset vægt på at indøve det teknisk-formelle økonomiske begrebsapparat, der er nødvendigt for videregående økonomistudier.

Kurset giver en generel introduktion til økonomi, men i det omfang, det er muligt, vil eksempler og illustrationer være hentet fra jordbrugs- og miljøområdet.

Mere konkret vil den studerende få kendskab til følgende emner:
- den enkelte virksomheds og den enkelte forbrugers beslutninger
- prisdannelse for forskellige markeder, navnlig markedsformerne fuldkommen konkurrence og monopol.
- Velfærdsøkonomiens grundlag, herunder komplikationer som eksterne effekter og offentlige goder. Mulighederne for at bruge cost-benefit-analyse som beslutningsgrundlag diskuteres.

Disse mikroøkonomiske emner udgør hovedparten af kurset, men de studerende præsenteres også for makroøkonomiske problemstillinger, hvor den studerende vil få kendskab til nationalregnskabsteori, arbejdsløshed og inflation, internationale økonomiske relationer samt økonomisk politik.
Målbeskrivelser
Kursets hovedmålsætning er at give en indføring i økonomiens hovedproblemstillinger og metoder, samt give de studerende en række redskaber, der kan bruges som introduktion til fortsatte økonomistudier.

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

Viden:
- definere de vigtigste økonomiske begreber som f.eks. forbrug, pengemængde, nytte og elsticiteter
- redegøre for de vigtigste sammenhænge mellem de forskellige økonomiske variable som f.eks. efterspørgsels- og udbudsfunktioner, forbrugs- og investeringsfunktioner og produktionsfunktioner
- beskrive hvordan disse begreber og sammenhænge viser sig indenfor det resource og miljømæssige område

Færdigheder:
- anvende kendskabet til disse sammenhænge til at forklare simplere økonomiske fænomener
- analysere simple mikro- og makroøkonomiske modeller
- forklare hvilke praktiske problemstillinger økonomien kan behandler og analysere
- kombinere de økonomiske argumenter med deres biologiske og naturvidenskabelige viden

Kompetencer:
- anvende kendskabet til økonomisk teori til at diskutere simplere økonomiske problemstillinger
oplyses på Absalon ved kursets begyndelse
Undervisningen vil bestå af traditionelle forelæsninger, hvor centrale dele af pensum gennemgås, kombineret med en række praktiske og teoretiske øvelser, hvor de enkel- og gruppevis arbejder med udleverede opgavesæt under kyndig vejledning.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
ingen censur
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse
der testes i henhold til målbeskrivelsen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 142
 • I alt
 • 206