LOJA10285U  Regnskab og økonomistyring

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Accounting and Economic Management

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold

Kurset omfatter introduktion til:
- grundlæggende regnskabsforståelse (resultatsopgørelse, likviditet og balance)
- regnskabsanalyse (fx økonomiske nøgletal samt deres informationsværdi og validitet)
- ekstern økonomiinformation til forskellige interessenter (regnskabspraksis i landbruget)
- styring og opfølgningpå lønsomheden af virksomhedens forskellige aktiviteter (produkter, kunder m.m.)
- forskellige omkostningsbegreber og deres betydning for styring af ressourcer, omkostninger, lønsomhed og effektivitet
- budgettering og budgetkontrol som planlægnings- og opfølgningsværktøj
- budgetteringens tekniske og organisatoriske aspekter (fx budgetteringsprincipper og procedure)
- økonomistyringens særlige implementeringsproblemer (fx motivation, aktualitet, beslutningsrelevans)

Målbeskrivelser
Kursets hovedmålsætning er at kvalificere den studerende til at kunne tage del i virksomhedens økonomiske planlægning og kontrol.

Kurset er dels et introduktionskursus, der tilbydes til alle studieretninger på LIFE, dels et forudsætningsfag for det videregående kursus i strategi og ledelse i jordbruget.


Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
• Opnå grundlæggende forståelse for indholdet i en resutatsopgørelse, likviditetsbeskrivelse og balance.
• Beskrive de forskellige regnskabssystemer og -principper
• Opnå kendskab til brugernes styringsopgaver, informationsbehov og tilhørende analyseværktøjer.
• Opnå kendskab til koblingen mellem produktions- og økonomistyring.
• Opnå kendskab til specifikke kalkule- og budgetteringsværktøjer og deres formål.
• Have indblik i forudsætningerne for effektiv implementering af økonomistyringssystemer.

Færdigheder:
• Gennemføre en regnskabsanalyse
• Gennemføre lønsomheds- og omkostningsstyring.
• Udarbejde et totalbudget for virksomheden
• Udarbejde følsomheds- og nulpunktsberegninger
• Gennemføre budgetkontrol
• Udarbejde likviditetsbudgetter


Kompetencer:
• Vurdere budgetdatas validitet og virkningen på budgetforudsætninger og
• Vurdere virksomhedens aktivitets- og kapacitetsplanlægning
• Vurdere virksomhedens kapitalbehov
• Analysere og vurdere budgetsystemet som ledelses- og delegeringsværktøj
• Analysere virksomhedens lønsomhed
Andersen, Michael og Carsten Rohde : Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab. Samfundslitteratur

Andersen, Michael og Rohde, Carsten: Virksomhedens økonomistyring. JØF.
Kursets forelæsninger understøttes af øvelser og praktisk casearbejde, hvor de studerende får mulighed for aktivt at arbejde med de gennemgåede metoder og problemstillinger. Metoderne og problemstillinger relateres til jordbrugets særlige forhold såvel som andre virksomhedstyper. En række af de tilgængelige økonomistyringsværktøjer vil blive inddraget i casearbejdet.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig prøve baseret på projektopgave
Krav til indstilling til eksamen
Aflevering og godkendelse af projektrapport
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelse. For at få 12 skal alle læremål være opfyldt
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 40
  • Forberedelse
  • 100
  • Praktiske øvelser
  • 66
  • I alt
  • 206