LNAF10076U Bysociologi – menneske, sted og by

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Urban Sociology - Man, Place and City

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i centrale teorier og begreber relateret til bysociologien med eksempler fra forskellige bymæssige og sociale sammenhænge med særlig vægt på menneskers liv i byen.

Kurset præsenterer teoretiske tilgange til centrale temaer som 'social differentiering', 'hverdagsliv og praksis', 'mobilitet som nyt grundvilkår', 'steder og stedstilknytning', 'offentlige rum', 'fællesskab og lokalsamfund' i forskellige bymæssige sammenhænge.

Kurset starter med en historisk gennemgang af bysociologien for at give overblik over de vigtigste forskningstraditioner og emnets genstandsfelter. Herefter arbejdes der med aktuelle begreber og tilgange; deres forskelle og sammenfald og deres anvendelighed i analyse af centrale problemstillinger. En skriftlig opgave afslutter kurset.

Målbeskrivelser
Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- analysere samspillet mellem menneskets brug af byen og de sociale processer, der er med til at skabe byer og steder.
- kategorisere og sammenligne nøglebegreber, der beskriver, hvordan sociale processer påvirker og er påvirket af byen og stedet.
- differentiere grundlæggende teori-traditioner og vurdere deres bidrag til analysen af menneskers liv i byen, samt deres anvendelighed i analyse og planlægning af byliv og byrum.

Færdigheder:
- analysere, differentiere og vurdere - i skrift og tale - sammenhænge mellem udvalgte relevante teorier.
- anvende og differentiere mellem nøglebegreber i forhold til fagspecifikke problemstillinger.
- relatere teoretisk forståelse til væsenstræk i konkrete eksempler.

Kompetencer:
- selvstændigt identificere og bearbejde bysociologiske emner samt udvælge relevante teorier og begreber til deres belysning.
- kritisere, vurdere og bedømme forskellige teori-traditioner og vurdere deres anvendelighed i planlægning og analyse af konkrete byrum.
- diskutere og analysere samspillet mellem menneskets brug af byen og de sociale processer, der er med til at skabe byer og steder.

Til kurset hører et kompendium, der bl.a. indeholder uddrag fra:
Bauman, Z. (2002) Fællesskab. En søgen efter tryghed i en usikker verden, Hans Reitzels Forlag
Giddens, A. (1998) Sociologi – en kort men kritisk introduktion. Hans Reitzels Forlag.
Jacobs, J. (1961) The use of sidewalks: safety.
Cresswell, T. (2004) ‘Defining place’. Blackwell Publishing.

Kurset er inddelt i forskellige temaer, som hver indeholder forelæsninger, gæsteforelæsning, litteraturstudier, skriftligt arbejde, gruppediskussion og præsentation i plenum. Forelæsninger efterfølges af diskussion af det nye stof og læste tekster - i både skrift og tale. De beskrevne kompetencemål kan kun opnås kun ved at den studerende deltager aktivt i undervisningen, fx gennem diskussion og oplæg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 15
 • Forberedelse
 • 77
 • Forelæsninger
 • 69
 • Kollokvier
 • 30
 • Teoretiske øvelser
 • 15
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
En skriftlig opgave afslutter kurset, hvor den studerende bruger sin opøvede viden og færdighed til argumenteret at identificere og sammensætte de relevante teorier og begreber til at belyse et bysociologisk emne, som den studerende selv formulerer evt. i samarbejde med underviseren. Opgaven afleveres ved kursusafslutning. Den afvikles individuelt. Omfang: 10 sider à 2400 tegn
Krav til indstilling til eksamen
Godkendelse af tre refleksionspapirer, som laves i løbet af de første 6 uger.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen
Magen til den ordinære eksamen.
Kriterier for bedømmelse
For at opnå karakteren 12 henvises til kursets målbeskrivelse.