LNAF10004U  Landskabsanalyse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Landscape Analysis

Kursusindhold
Kurset består af en projektdel og en teoridel. I projektdelen løses dels opgaver om forskellige analyseteknikker og dels en afsluttende analyse- og planlægningsopgave. Lokalisering af stort nyt landbrugsbyggeri eller udpegning af et område for skovrejsning er eksempler på opgaver. I tilknytning til projektdelen indlægges løbende teoridelen, der sætter landskabsanalysebegrebet i perspektiv m.h.t. værdigrundlag, teknikker og planlægningsmæssig sammenhæng.

På baggrund af geomorfologiske og topografiske kort, flyfotos og registrering i marken foretages i gruppe en naturgeografisk og kulturhistorisk analyse, en rumlig analyse og en områdeanalyse af det givne landskab. Disse analyser giver en grundlæggende forståelse for landskabets indhold og udvikling.

Herefter gennemføres en lokaliserings- og konsekvensanalyse med vurdering af landskabets muligheder og begrænsninger/sårbarhed overfor fremtidige anlægs krav og påvirkninger, og de studerende udarbejder et forslag til lokalisering. Sideløbende hermed introduceres relevante tematiske kort. Mulige scenarier eller alternativer og forslagets rumlige og visuelle konsekvenser illustreres derefter.

Kurset afsluttes med en projektopgave, som også løses gruppevis. Da problemstillingen og det valgte landskabsområde er nye i forhold til de forudgående opgaver, kræver det, at den studerende vurderer de forskellige analysemetoders generelle kvaliteter og forstår at anvende dem i en ny sammenhæng.

Det er ikke en forudsætning for deltagelse at man har forudsætninger i GIS, og der undervises ikke i brugen af GIS. Men gennem kursusdeltagere, der behersker dette redskab, kan GIS inddrages i løsning af opgaverne.
Målbeskrivelser
Kursets hovedmålsætning er at give overblik og viden om væsentlige kort og datakilder samt relevante typer af landskabsanalyser til fysisk planlægning, projektering og forvaltning i byen og det åbne land.

Målet er endvidere at give praktiske færdigheder og kompetencer til at anvende diverse korttyper og landskabsanalysemetoder samt til at præsentere og argumentere for analyse- og planresultater.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- udvise overblik over væsentlige topografiske og tematiske kort samt datakilder til landskabsanalyser
- udvise overblik over og kendskab til relevante typer af landskabsanalyser
- reflektere over teorier og principper for anvendelsen af disse metoder til landskabsanalyse.
- beskrive sammenhængen mellem den valgte landskabsanalysemetode og planresultatet.

Færdigheder:
Vælge mellem og anvende relevante værktøjer og analysemetoder til at:
- kortlægge landskabets indhold og bindinger,
- forstå, få overblik over og vurdere landskabet (natur- og kulturhistorisk, rumlig og område-analyse),
- lokalisere nye anlæg og tiltag i landskabet og konsekvensvurdere landskabsændringer (lokaliserings- og konsekvensanalyse)
- præsentere landskabsanalyser og argumentere for planløsninger i Power Point.

Kompetencer:
- samarbejde med medstuderende fra samme og tilgrænsende fagområder om kortlægning af egenskaber ved en lokalitet samt gennemførelse og formidling af landskabsanalyser,
- selvstændigt vælge, strukturere og gennemføre samt præsentere landskabsanalyser til forståelse, løsning og formidling af nye problemstillinger.
Stahlschmidt, P., Nellemann, V., 2009: Metoder til landskabsanalyse. Forlaget Grønt Miljø,

samt supplerende litteratur oplyst via kursusprogrammet på Absalon.
LNAB10039 Plan og design
LNAB10040 Naturgrundlaget 1
LNAB10041 Naturgrundlaget 2
Undervisningen foregår som forelæsninger, ekskursioner, registrering, kortlægning og analyser i marken og ved skrivebordet, projektarbejde i grupper og individuelt, vejledning, fremlæggelser og diskussioner. Projektopgaverne præsenteres ved 'minifremlæggelser' hvor udvalgte eksempler på arbejdsresultater fremlægges i plenum. Lærere og studerende bidrager med kritik og diskussion ved alle fremlæggelser. Projektopgaverne og den afsluttende opgave løses i grupper. M.h.t. fremstilling lægges hovedvægten på grafisk præsentation, men støttet skriftligt og mundtligt.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Beskrivelse af eksamen: Gruppen præsenterer den afsluttende opgave. Derefter individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i den afsluttende opgave og redegørelse for inddragne teoretiske, metodiske og planmæssige overvejelser. Fremgangsmåde, analyseresultat og fremstilling vurderes.

senterer den afsluttende opgave. Derefter individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i den afsluttende opgave. Fremgangsmåde, analyseresultat og fremstilling vurderes.
Krav til indstilling til eksamen
Gennemførelse af min. 4 opgaver i analyseteknik, som laves i løbet af de første 6 uger, samt den afsluttende opgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelsen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Vejledning
 • 70
 • Ekskursioner
 • 8
 • Projektarbejde
 • 103
 • I alt
 • 206