LNAB10085U Byplan - Strategi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Urban Planning - Strategies

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Kursusindhold
Dette kursus tilrettelægges i samarbejde med kurset Byplan–projekt (310058). Begge kurser handler om kommuneplanlægning, fra den overordnede kommuneplan og kommunale udviklingsstrategier til projekter, bebyggelses- og lokalplaner. De to kurser gennemføres i samarbejde med en dansk provinskommune med det formål at kombinere undervisning i teori og metode med studier i felten og udvikling af egne færdigheder i praksis. Under kurset skal de studerende analysere kommunale planproblemer på forskellige niveauer, bibringes en forståelse for de rammer, planlægningen virker under, og selv arbejde med løsning af planlægningsopgaver. Landskabsarkitektoniske kompetencer udvikles i arbejdet med byplanopgaver gennem et fokus på rumlig helhedsopfattelse og rumlige helhedsløsninger. Kurserne handler således om: hvorfor, hvordan og under hvilke vilkår, man planlægger - fra det strategiske niveau til formgivning af bebyggelser.

Hovedvægten i kurset Byplan-strategi lægges på planer og projekter, som kommunerne anvender til at tackle nye udviklingstræk i omverdenen og til at realisere ideer og mål for kommunens udvikling. Vi ser på skiftende udviklingstræk i en dansk kommune, dens rolle og identitet og de mål og visioner den sætter i samarbejde med institutioner, virksomheder og borgere om kommunens udvikling. Forståelsen for planlægningsproblemer og planløsninger trænes, og rammer og værktøjer i den kommunale planlægning introduceres.

Sideløbende gennemføres øvelser med analyser og egne løsningsforslag til rammer for detailplanlægning og projekter.
Målbeskrivelser
Kurset er tilrettelagt således, at det retter sig mod praksis i såvel den offentlige som i den private sektor.

Kurset bygger videre på kurset Plan og Design og afvikles i samspil med det umiddelbart forudgående kursus Byanalyse og det parallelt løbende kursus om Miljø- og Planlovgivningen.

Kurset Byplan-projekt (310058) kan med fordel tages i forlængelse af Byplan-strategi.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- redegøre for det danske planlægningssystems opbygning, principper og vigtigste virkemidler
- redegøre for hovedelementerne i strategisk planlægning
- redegøre for hovedtrækkene i den danske plantradition

Færdigheder:
- reflektere over planlæggerens rolle, opgaver og muligheder
- reflektere over i hvilke situationer man anvender udviklingsstrategier, planer og projekter
- foretage relevante analyser af en kommunes relationer til omverdenen og centrale planproblemstillinger

Kompetencer:
- beskrive en planlægningssituation, udpege dens centrale problemstillinger og fremkomme med løsningsforslag baseret på landskabsarkitektens faglighed.
Gårdmand, Arne (1993): Dansk Byplanlægning 1938-92
Kommunalt planmateriale
Diverse vejledninger fra ministerier
Udvalgte artikler og uddrag fra bøger, som bekendtgøres under kurset
Kurserne: Plan og Design, Naturgrundlaget 1+2, Videnskabsteori og Miljø- og planlovgivning (sideløbende med blok 2). Kurset gennemføres i samarbejde med kurset Byplan-projekt (310058)
Undervisningen foregår som forelæsninger, øvelser på tegnesal, ekskursioner, diskussioner og tegnebords- og IT undervisning. Øvelser udføres på tegnesalen og tilknyttede it-faciliteter. Projektarbejdet knyttes til en eller flere geografiske lokaliteter. Forelæsninger og øvelser følges ikke nødvendigvis ad. Forelæsningerne kan både fremstå som oplæg til øvelser og desuden være en bredere orientering i faget, dvs. af mere almendannende karakter. Hovedparten af projektarbejdet gennemføres som gruppearbejde, idet der lægges vægt på diskussion og ideudvikling i grupperne. Vejledningen foregår som katalysator for denne proces.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 36
 • Forberedelse
 • 88
 • Forelæsninger
 • 24
 • Projektarbejde
 • 58
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal kunne:

Viden:
- redegøre for det danske planlægningssystems opbygning, principper og vigtigste virkemidler
- redegøre for hovedelementerne i strategisk planlægning
- redegøre for hovedtrækkene i den danske plantradition

Færdigheder:
- reflektere over planlæggerens rolle, opgaver og muligheder
- reflektere over i hvilke situationer man anvender udviklingsstrategier, planer og projekter
- foretage relevante analyser af en kommunes relationer til omverdenen og centrale planproblemstillinger

Kompetencer:
- beskrive en planlægningssituation, udpege dens centrale problemstillinger og fremkomme med løsningsforslag baseret på landskabsarkitektens faglighed.