LNAB10051U Natur- og parkforvaltning

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Nature and Park Management

Kursusindhold
På Kurset behandles et tværsnit af danske arealtyper, der repræsenterer natur- og parktyper:

Den vilde natur, skove, vandløb, søer, vådområder, halvkulturer som enge, overdrev, heder mv, agerlandet, landskabsparken, byparker og haver.
Ophængt i disse typer gennemgås temaer som naturpleje, naturgenopretning, rekreation, habitatbeskyttelse, skovrejsning´, den offentlige naturforvaltning, redskaber og aktører i naturforvaltningen, den historiske udvikling af samt fremtidsperspektiver for den generelle naturforvaltning.
Målbeskrivelser
Kursets formål er at give deltagerne et overblik over den danske natur- og parkforvaltning.
Med forvaltning forstås tilvejebringelse af beslutningsgrundlag (konkret viden/data), tolkning og præsentation af data, afvejning i forhold til interesser og økonomi, planlægning, kontrol af legalitet, konsekvensanalyse, afsøgning af alternativer, opstillen af scenarier, formulering af opfølgningsforanstaltninger.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

Deltagerne skal kende oprindelsen til, udviklingen af og naturkvaliteten i de vigtigste naturtyper og kategorier af rekreative områder i Danmark. Deltagerne skal have indsigt i de forvaltningsmæssige rammer for forvaltning af naturområder og parker, dvs retlige, planlægningsmæssige og incitamentmæssige redskaber. Deltagerne skal være i stand til at formulere fremtidsvisioner for naturområder og parker.

Færdigheder:

Deltagerne skal kunne foretage enkle prioriteringer i landskab, park og naturområde der afvejer interesser mellem samfundets hovedkrav: produktion, naturbeskyttelse, bosætning, rekreation og økologiske serviceydelser.

Kompetencer:

Deltagerne skal kunne arbejde selvstændigt og arbejde effektivt sammen i en gruppe fælles projekter, samt præsentere planudkast in plenum
Forefindes på Absalon ved kursusstart
De udvalgte cases skal gennem selvstændigt arbejde give deltagerne en praksisnær oplevelse af aktuelle naturforvaltningsproblemstillinger. Forelæsninger støtter indlæringen af det teoretiske stof, men skal også skabe overblik og virke syntetiserende.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 8
 • Ekskursioner
 • 24
 • Forberedelse
 • 114
 • Forelæsninger
 • 30
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 24 timer
Eksamen foregår over 24 timer. Opgaven offentliggøres kl 10.00 og afleveringen sker ved opload på absalon senest 24 timer efter.
Krav til indstilling til eksamen
Udarbejdelse af 3 ud af 4 cases
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse
Evne til at arbejde selvstændigt med konkrete opgaver, evne til at søge informationer inden for en begrænset tidsperiode