LNAB10039U Plan og Design

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Plan and Design

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Kursusindhold

Kurset består af elementer, hvor viden, forståelse og færdigheder støtter hinanden.

Historie, teori og metode  
Gennem forelæsninger og ekskursioner gives et historisk overblik med hovedvægt på landskabsarkitekturens udvikling og med paralleller i arkitekturens og byplanlægningens historie.

Gennem forelæsninger, besigtigelser,  og øvelser introduceres til grundlæggende begreber og metoder indenfor landskabsarkitektur og bydesign.

Tegning, præsentation og informationsteknologi
Der instrueres og trænes i analytisk hånd- og digitaltegning og brug af fysiske modeller til brug igennem skitsering og præsentation af forslag. Informations teknologi anvendes som et centralt værktøj igennem kursus i form af information og billedbehandling, skitsering og præsentation. Det sker ved introduktioner og brug af programmer som GIS, CAD, Photoshop og Powerpoint.

Skitseopgaver
Opgaverne, der er konkrete og virkelighedsnære planlægnings- og designprojekter med enkle forudsætninger, består af korte og længere forløb. Mulige emner for skitseopgaverne kan være parker, haver, bebyggelsesplaner og byomdannelse.

De stillede opgaver har forskellig lokalitet og emne. En opgave består i at registrere og analysere sted og behov, og på dette grundlag udvikle en syntese dvs. et forslag. Projektarbejdet støttes af ekskursioner og ad hoc forelæsninger. Forslaget præsenteres grafisk, skriftligt og mundtligt.
Målbeskrivelser
Kurset er placeret i første studieår og fungerer derfor som introduktion til landskabsarkitektens og byplanlæggerens arbejdsområder m.h.t. udformning, etablering og forvaltning af byer, urbane landskaber og byrum.

Kurset skal øge bevidstheden om studiets hensigt, motivere til bacheloruddannelsens øvrige fag og understøtte den studerendes tillid til studievalget.
Målet er at give indsigt i landskabsarkitektur og by med fokus på problemstillinger, som disse fagdiscipliner arbejder med.

Viden

basale kundskaber om landskabsarkitekturens og byplanlægningens historie, teori og metoder samt aktuelle problemstillinger.


Færdigheder

beskrive og analysere udvalgte bydele, urbane landskaber, byrum og planer for disse, herunder benytte tegninger, kort, planer og litteratur til klarlæggelse af bydeles og anlægs udformning, funktion og historie.

udarbejde og præsentere skitseforslag

en begyndende øvelse i at problemformulere, registrere, analysere og skitsere.

repræsentation af analyser og forslag ved at tegne i hånden og digitalt, samt i at bygge terrænmodeller


Kompetencer

at arbejde kreativt med konkrete problemer

arbejde selvstændigt og arbejde effektivt sammen i en gruppe om et fælles projekt
forelæsninger,
øvelser og ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 68
 • Forberedelse
 • 392
 • Forelæsninger
 • 77
 • Praktiske øvelser
 • 161
 • Projektarbejde
 • 126
 • I alt
 • 824
Point
30 ECTS
Prøveform
Portfolio
Beskrivelse af eksamen: Bedømmelse af det samlede materiale fremstillet i kurset. Ved gruppearbejde skal de studerende udspecificere, hvem der har lavet hvad.

Vægtning: 100% projekt arbejde
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelsen.