LNAB10020U  Tema: Natur, miljø og samfund

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Thematic Course: Nature, Environment and Society

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Kursusindhold
Kurset rummer udvalgte dele af den generelle miljø- og naturforvaltning. Ikke alle elementer vil blive behandlet i detaljer, men udvalgte cases vil præsentere problemstillinger og løsninger inden for natur- og miljøforvaltning.

Eksempler på emner omfatter:

Mikrobiologiske forhold
Naturpleje og naturgenopretning:
Mål og målopfyldelse med udgangspunkt i botaniske og zoologiske værdier
Analyser af naturgrundlag og kulturhistorie
Plejemetoder, fx græssere i naturplejen
Scenarier for og konsekvensvurdering af naturgenopretningsprojekter, fx mht. genudsætning af dyr

Landbrug o.a produktionserhverv i det åbne land:
Stofstrømme i relation til moderne landbrugsejendomme
Phosphatbelastning af søer
Husdyrproduktion - hvad kan naturen bære
Økologisk jordbrug - hvad kan de i forhold til konventionelle
Transgene planter
Agerlandets flora og fauna

Arealanvendelse og grundvand:
Fluxe af nitrat og pesticider i jord- og grundvandsfasen
Scenarier for landskabsudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser
Modellering
Politikintegration i miljø- og naturforvaltningen
Arealrelaterede data
Kvalitetsmål

Habitatbeskyttelse:
Pressures (fx luftbåren forurening og critical loads/levels)
Status (Flora og fauna)
Response (retlige forhold, internationale konventioner, rødlister)
Monitering af natur- og miljøtilstand

Skovrejsning:
Planlægning
Datagrundlag
Analyser af naturgrundlag
Målbeskrivelser
Kursets formål er at give deltagerne et overblik over den danske natur- og miljøforvaltning.
Med forvaltning forstås tilvejebringelse af beslutningsgrundlag (konkret viden/data), tolkning og præsentation af data, afvejning i forhold til interesser og økonomi, planlægning, kontrol af legalitet, konsekvensanalyse, afsøgning af alternativer, opstilling af scenarier, formulering af opfølgningsforanstaltninger.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden
- Beskrive sammenhænge mellem naturgrundlaget i Danmark og arealanvendelsen

- Beskrive hvordan kulturlandskabet udvikles og forvaltes i et samspil mellem økologiske, tekniske, økonomiske og politiske faktorer

- Identificere aktører i spændingsfeltet mellem beskyttelse og benyttelse af naturen

- Beskrive forskellige former for natur- og miljørelaterede data af relevans for løsning af en given natur- og miljøforvaltningsmæssig problemstilling

- Angive metoder til beskrivelse af landskabets og naturressourcers struktur, funktion, udvikling, regulering og planlægning

- Beskrive værktøjer og modeller der bruges til forudsigelse og scenarie-formulering i natur- og miljøforvaltningen

Færdigheder
- Udvælge og anvende metoder til beskrivelse af landskabets og naturressourcers struktur, funktion, udvikling, regulering og planlægning

- Vurdere og tage kritisk stilling til forskellige former for faglig viden relateret til natur- og miljøforvaltning, herunder afdække den faglige videns forudsætninger og antagelser, validitet, pålidelighed og generalisérbarhed

- Udvælge og anvende natur- og miljørelaterede data til at belyse en given problemstilling i natur- og miljøforvaltningen

Kompetencer
- Kortlægge, planlægge og gennemføre en konkret vurdering af et givent områdes produktion, biologisk indhold, lovgivning samt stoflige forhold, med henblik på at udarbejde et tværfaglig og balanceret plan for forvaltning af området

- Identificere og diskutere problemstillinger i relation til natur- og miljøforvaltningen

- Indgå i tværfagligt samarbejde med andre

- Opsøge, tage kritisk stilling til og tilegne sig ny viden og reflektere over læreprocessen
 
Vil blive offentliggjort på Absalon
Anbefalet: kurserne Økologi og naturressourcer, Klima jord og Planter
Forelæsninger. Øvelser, Projektarbejde, Ekskursioner og Journal Clubs
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar
Beskrivelse af eksamen: Eksamen er sammensat af Multiple choice del-eksamen og afsluttende mundtlig eksamen. 7-trinsskala, ekstern censur Beskrivelse af eksamen: Multiple choice del-eksamen afholdes tre gange i løbet af kurset, på grundlag af specificeret pensum. Kursisterne skal besvare to af de tre del-eksamener. Hvis alle tre besvares tæller kun de to bedste. Den mundtlige eksamen består af individuel mundtlig fremlæggelse, der tager udgangspunkt i projektrapporten

Vægtning: Multiple choice del-eksamen (33,33 %) Mundtlig eksamen (66,67 %)
Krav til indstilling til eksamen
Aflevering og godkendelse af gruppeprojekt
Deltagelse i journal clubs
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
For at opnå karekteren 12 skal den studerende opfylde læremålene som anført i Målbeskrivelsen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Teoretiske øvelser
 • 72
 • Projektarbejde
 • 139
 • Forberedelse
 • 99
 • Ekskursioner
 • 40
 • Kollokvier
 • 15
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 412