LNAB10002U Håndværk & æstetik i landskabsarkitektur

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Drafting & Design in Landscape Architecture

Kursusindhold

Forelæsninger
1. Æstetiske virkemidler i landskabsprojekter, herunder skala, proportion, stoflighed, struktur, rumlighed, formsprog, symbolværdi og udtryk.
2. Basale metoder i landskabsarkitektur, dvs. arbejdsprocessen med at få sammenhæng mellem målsætning, registrering, analyse og forslag i et opgaveforløb, herunder brug af koncept, reference og skitse.

Projektarbejde
Realitetsbetonet skitseopgave som løses og præsenteres grafisk og mundtligt. Under forløbet indarbejdes og reflekteres over metodemæssige forhold, herunder idé- og konceptudvikling samt skitseringsteknik. Forløbet suppleres med flere mere abstrakte formøvelser, der skal styrke den studerends evne i at arbejde med formgivning og visuelle udtryk.

I kurset vil der indgå fælles opgavepræsentationer og dislussioner samt eskursioner.
Målbeskrivelser

Målet er at træne i at udarbejde landskabsarkitektprojekter, og nyttiggøre den viden og kunnen, der er indhentet i både obligatoriske og valgfrie kurser, og samtidig fordybe sig i emnerne arkitektonisk håndværk og æstetiske virkemidler. Kurset opøver evnen til at udforme åbne rum gennem konkrete løsningsforslag. Dermed uddybes erfaringerne fra tidligere projektforløb i Plan og Design.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
Kan forstå æstetiske virkemidler i eksisterende uderum og i egne projekter

Færdigheder:
kan udøve det arkitektoniske håndværk, herunder præsentere landskabsarkitektoniske løsninger i en afklaret form. Gennem projektarbejdet opnås øvelse i at problemformulere, registrere, analysere, skitsere og kommunikere fagligt både grafisk og mundtligt.

Kompetencer:
kan reflektere over og tale om arbejdsmetoder og om den oplevelsesmæssige kvalitet af egne og andres konkrete landskabsarkitektprojekter
Design- og formgivningskompetencer svarende til min 1 års undervisning på bachelorniveau indenfor landskabsarkitektur eller tilsvarende.
Sted og emne for skitseopgaven er valgt så projektet bedst muligt fremmer de nævnte kompetencer. Ud fra opgavens forudsætninger skal deltagerne udvikle projektet, få ideer og udvikle dem fra tanker til en plan for udformning af stedet. Planen skal formidles så aktørerne, både beslutningstagerne og brugerne af området, kan tage stilling til forslaget. Afleveringen af et projekt sker i form af en grafisk præsentation, hvor ideen og udformningen af projektet illustreres. Ved eksamen fremlægges forslaget og den studerende indgår i dialog med censor og eksaminator.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 20
 • Forelæsninger
 • 20
 • Projektarbejde
 • 116
 • Vejledning
 • 50
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Skriftlig aflevering
...
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Evne til at udarbejde et arkitektonisk klart projektforslag, der svarer på den stillede opgave.

Formidle projektforslaget klart og sammenhængende både grafisk, skrifteligt og mundtligt.

Tydeligøre projektets overordnede ide og oplevelsekvaliteter.

Reflektere over og kommunikere om egen proces og arbejdsmetode.