LNAA10092U Naturgrundlaget 2 - vegetation og økologi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Natural Resources 2 - Ecology and Biodiversity

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
Kursusindhold
Kurset kombinerer viden om økologiske processer, jord og vegetation med forståelse af de vigtigste danske økosystemer. De studerende bliver fortrolige med økologiske samt plante- og jordvidenskabelige problemstillinger, almindelige plantearte, arbejdsmetoder og terminologi.I blok 3 gennemgåes teorier om økologiske systemer og plante-jord-interaktioner samt planternes vækstvilkår. Desuden introduceres de studerende til menneskelige påvirkninger af naturgrundlaget i form af byernes vand- og næringsstofkredsløb samt forureningsproblematik. I blok 3 indledes botanikdelen med en kort gennemgang af planternes ydre opbygning og den dertil knyttede terminologi, som findes i bestemmelsesværker. Der vil være praktiske øvelser i plantebestemmelse samt introduktion af vigtige kulturplanter.
I blok 4 gives en oversigtsmæssig gennemgang af den danske vegetationshistorie siden sidste istid for at give et indtryk af den udvikling, der er baggrund for og er med til at forklare den aktuelle vegetation. Der fokuseres på danske vegetationstyper i det åbne land og deres økologiske forudsætninger. Beskrivelse af økosystemernes artssammensætning tager udgangspunkt i et basalt kendskab til udvalgte plantefamilier og omkring 200 almindeligt forekommende danske plantearter. Der bruges såvel videnskabelige som danske artsnavne. En betydelig del af kurset bygger på konkrete eksempler, her ikke mindst kursusdeltagernes egne iagttagelser under ekskursioner
.
Målbeskrivelser
Efter kurset, skal den studerende være i stand til at kunne forstå det økologiske naturgrundlag, dvs. samspillet mellem lokalitet, vegetation og arealanvendelse i byer og det åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende et økologisk-, plante- og jordvidenskabeligt vidensgrundlag for at kunne foretage byplanlægning og landskabsforvaltning på en miljømæssig og plantemæssig kvalificeret måde.

Viden:
- Beskrive generelle principper i økologi og deres anvendelse
- Identificere vigtige danske plantearter og vegetationstyper
- Kende de almindeligste kulturplanter, som anvendes i by, park og landskab
- Relatere økologiske teorier til viden om jord–plante-interaktioner
- Forstå sammenhængen mellem jord-plante systemet og vand- og luftkvalitet
- Indsigt i vigtige plantevækstfaktorer
- Indsigt i byernes vand –og stofkredsløb

Færdigheder:
- Arbejde med danske bestemmelsesværker og økologisk litteratur
- Analysere naturlige og menneskeskabte vegetationstyper og økosystemer
- Analysere plantevækst og diagnosticere mangel- og stress symptomer
- Vurdere økologiske og plante- og jordvidenskabelige muligheder til løsning af opgaver indenfor byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning
- opnå et plantefamilie- og plantearts-kendskab, som er nødvendig for at varetage opgaver indenfor byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning

Kompetencer:
- Diskutere fagets muligheder for at planlægge og forvalte økosystemer på en bæredygtig måde
- Evaluere økologiske processer i relation til kulturelle værdier og etiske principper
- Diskutere og vurdere muligheden for at bevare eller øge biodiversiteten i by og park
Et kursus tilsvarende Naturgrundlaget 1 - den levende jord
Ved forelæsningerne gennemgås basale økologiske og plante-og jordvidenskabelige principper og her introduceres de hyppigste økosystemer i både de danske byer og i det åbne land. I øvelser og case-studies indøves kendskab til arter og plantevækstfaktorer samt kendskab til teknisk brug af jord. Ved ekskursionerne studeres karakteristiske danske urbane samt rurale vegetationstyper.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 8
 • Ekskursioner
 • 48
 • Forberedelse
 • 124
 • Forelæsninger
 • 64
 • Praktiske øvelser
 • 80
 • Projektarbejde
 • 48
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig auditorieeksamen efter blok 3 og igen efter blok 4. Hver eksamen udgør 50 %
Krav til indstilling til eksamen
ingen
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Dansk Flora - Frederiksen et al 2012
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen
Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.
Kriterier for bedømmelse
Efter kurset, skal den studerende være i stand til at kunne forstå det økologiske naturgrundlag, dvs. samspillet mellem lokalitet, vegetation og arealanvendelse i byer og det åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende et økologisk-, plante- og jordvidenskabeligt vidensgrundlag for at kunne foretage byplanlægning og landskabsforvaltning på en miljømæssig og plantemæssig kvalificeret måde.

Viden:
- Beskrive generelle principper i økologi og deres anvendelse
- Identificere vigtige danske plantearter og vegetationstyper
- Kende de almindeligste kulturplanter, som anvendes i by, park og landskab
- Relatere økologiske teorier til viden om jord–plante-interaktioner
- Forstå sammenhængen mellem jord-plante systemet og vand- og luftkvalitet
- Indsigt i vigtige plantevækstfaktorer
- Indsigt i byernes vand –og stofkredsløb

Færdigheder:
- Arbejde med danske bestemmelsesværker og økologisk litteratur
- Analysere naturlige og menneskeskabte vegetationstyper og økosystemer
- Analysere plantevækst og diagnosticere mangel- og stress symptomer
- Vurdere økologiske og plante- og jordvidenskabelige muligheder til løsning af opgaver indenfor byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning
- opnå et plantefamilie- og plantearts-kendskab, som er nødvendig for at varetage opgaver indenfor byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning

Kompetencer:
- Diskutere fagets muligheder for at planlægge og forvalte økosystemer på en bæredygtig måde
- Evaluere økologiske processer i relation til kulturelle værdier og etiske principper
- Diskutere og vurdere muligheden for at bevare eller øge biodiversiteten i by og park