LFKM10395U Nye entreprenørskaber og lokale udviklingsinitiativer i landdistrikterne

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Rural entrepreneurship and local development

Uddannelse
Master i landdistriksudvkling og landskabsforvaltning
Kursusindhold
Den studerende vil få kendskab til teorier og metoder inden for temaet, bl.a. introduceret via nyeste forskningsresultater, men han/hun vil også få praktisk erfaring som eller i samarbejde med nye fællesskabs-entreprenør(er) om grænsebrydende lokale udviklingsprojekter. Han/hun opnår desuden et kendskab på ”state of the art”- niveau til evalueringsmetoder og til projektverdenen i landdistrikterne i det hele taget samt til de respektive ordninger til fremme af erhvervsudvikling med mulighed for entreprenørskab i landdistrikter. Det omfatter bl.a. EU's landdistriktsordninger og nationale/regionale udviklings- og erhvervsfremmeordninger. Der vil særligt blive set på potentielle nye entreprenørskaber i perifere områder, hvor behovet for skabelsen og vedligeholdelsen af bæredygtige lokaløkonomiske aktiviteter forekommer at være størst. Mosulet omfatter dubdegående casetstudier og afvikles i områder af landet og i samarbejde med relevanmte aktøret, hvor og for hvem temaet er særligt vitalt. Internationale undervisere inddrages desuden. 

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 ½ døgns varighed samt to temadage af 1 dags varighed. Forud for hvert internat eller temadag udsendes relevant litteratur (50-200 sider), som den studerende skal læse. Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af feltstudier/ekskursioner. Projektvejledningen foregår primært som fjernkorrespondance med enkelte møder.
Målbeskrivelser
Modulets konkrete mål er at opbygge og kvalificere kommende entreprenørskaber i landdistrikter med særligt sigte på fællesskabsniveauet og de aktører, der i øvrigt arbejder i støttestrukturerne for landdistriktsudvikling. Territoriets betydning (landdistriktet som ressource, f.eks. jord, natur og herlighedsværdier) står særligt centralt her og der arbejdes især med entreprenørskab på et fællesskabsniveau, f.eks. lokaløkonomisk udvikling til fordel for lokalsamfundet. Nogle kalder det ”socialt entreprenørskab”, om end videreudvikles i kurset til ”community business entrepreneurship”. 

Modulets hovedmålsætning er således at give en teoretisk og erfaringsbaseret indføring i baggrunden for nye rurale entreprenørskabers og grænsebrydende lokale udviklingsprojekters udfordringer, potentialer og metoder. 

Når modulet er afviklet forventes den studerende at kunne: 

Viden: 
- karakterisere centrale rurale lokaløkonomiske udfordringer og potentialer 
- kende nye typer entreprenørskaber og forskellen til de mere konventionelle
- kende relevante støtteprogrammer og deres anvendelse 
- kende relevante metoder til projektudvikling og samarbejde samt til evaluering 

Færdigheder: 
- anvende teorier om lokal udvikling og entreprenørskab 
- anvende metoder til fremme af lokaløkonomisk udvikling i form af projekter landdistrikter 
- udvikle et lokalt strategisk og bæredygtigt projekt i egenskab at være entreprenør (på fællesskabsniveau) 
- opstille en problemformulering 
- bruge relevante videnkilder 

Kompetencer: 
- samarbejde med medstuderende om analyser og problemløsninger 
- samarbejde med lokale aktører (civilsamfund, erhvervsliv m.fl.)
- samarbejde med tilstødende faglige kompetencer, f.eks. i planlægnings- og erhvervsfremmesystemerne 
- integrere modulets elementer i egen jobfunktion og hverdagspraksis
Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 1/2 dages varighed samt to seminarer af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/seminar udsendes relevant litteratur (50-200 sider), som kursisten skal læse. Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/​feltstudier. Der udarbejdes et (gruppe)projekt som forsvares ved mundtlig eksamen. Projektvejledningen foregår primært som fjernkorrespondance med enkelte møder.
Man kan starte på uddannelsen med dette modul
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 16
 • Forberedelse
 • 80
 • Forelæsninger
 • 44
 • Kollokvier
 • 8
 • Projektarbejde
 • 94
 • Vejledning
 • 4,5
 • I alt
 • 247,5
Point
9 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
...
Krav til indstilling til eksamen
Deltagelse i begge internater samt mindst en temadag og aflevering af opgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelse