LFKM10230U Friluftsliv: Politik, planlægning og forvaltning

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Outdoor Life: Policy, planning and nature conservation

Uddannelse
Master i landdistriksudvikling og landskabsforvaltning
Kursusindhold
Den studerende skal via en række forelæsninger, gruppetimer og diskussioner opnå viden om: Friluftslivets praksis og konflikter; de politiske, fysiske og lovgivningsmæssige rammer for friluftsliv; centrale aktørers kompetencer og synspunkter; planlægning i teori og praksis; samt realisering og forvaltning på tværs af private og offentlige virksomheder, organisationer og professioner.
Målbeskrivelser

Det overordnede mål er, at den studerende efter endt modul selvstændigt skal kunne gennemtænke, organisere og koordinere en samlet proces omfattende planlægning, gennemførelse, præsentation og markedsføring samt videre forvaltning af konkrete projekter, målsætninger eller initiativer for friluftsliv. Den studerende skal endvidere opnå færdigheder og kompetencer til at argumentere for og anvende en række konkrete metoder i forbindelse med planlægning, realisering og forvaltning af mulighederne for friluftsliv, herunder metoder til monitering/evaluering af friluftsliv, borgerinddragelse og håndtering af benyttelses- og beskyttelseshensyn. Endelig er formålet med modulet er gennem integration af forskningsresultater, empiri og praksiserfaring at give den studerende viden om og kompetencer til professionelt samarbejde om forandrings-, udviklings- og konfliktløsningsprocesser indenfor friluftslivet og på tværs af private og offentlige virksomheder, organisationer, fag og professioner.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne

Viden

- Udvise overblik over friluftslivets praksis (omfang, art og betydning) og identifikation af konfliktområder, som planlægning og forvaltning må forholde sig til.
- Redegøre for overordnede politiske, fysiske og planlægningsmæssige rammer for friluftsliv
- Beskrive centrale aktørers kompetencer og synspunkter i forhold til at skabe muligheder og sætte rammer for friluftsliv
- Udvise overblik over indsatsområder ved etablering af relevante samarbejdsrelationer inden for friluftsområdet som fx organiseret i netværk, partnerskaber og samarbejdsaftaler, herunder analyserer og didrage til løsning af evt. konflikter mellem grupper og interesser.

Færdigheder

- Identificere centrale aktører og potentielle problemstillinger i forbindelse med formulering af politik og planlægning
- Identificere muligheder for at realisere og forvalte friluftsliv i konkrete situationer.
- Anvende en række konkrete metoder i forbindelse med planlægning, realisering og forvaltning af friluftsliv, bl.a. til monitering/evaluering af friluftsliv, borgerinddragelse og praktisk håndtering af konflikter
- Forestå etablering af samarbejdsrelationer inden for friluftsområdet i form af netværksdannelser, partnerskaber og samarbejdsprojekter, herunder identifikation af relevante samarbejdspartnere,
- Indgå som leder, rådgiver eller deltager i udvikling og beskrivelse af projektets faser fra idé til evaluering inden for friluftsområdet.

Kompetencer

- Gennemtænke, organisere og koordinere en proces fra planlægning til realisering og forvaltning af konkrete projekter, målsætninger eller initiativer for friluftsliv.
- Relatere hovedpunkterne i processen til teori og evidensbaseret viden om planlægning, praksis og konfliktområder
- Foretage og argumentere for valg af konkrete metoder og tilpasse dem til en aktuel planlægnings-, realiserings- eller forvaltningssituation, herunder overveje hvilke aktører, der er relevante at inddrage og hvornår i processen.
- Udfylde forskellige funktionsroller inden for friluftsområdet fx som leder, forvalter eller konsulent, bl.a. lede og rådgive om igangsætning, gennemførelse og udvikling af faglige eller tværfaglige netværk, partnerskaber, samarbejdsprojekterteorier og metoder inden for hovedemnets valgte fagområde. Kandidaten skal endvidere kunne analysere relevante problemstillinger inden for det valgte hovedemne og i den forbindelse identificere relevante teorier og metoder. Endvidere skal kandidaten være i stand til at indgå i et samarbejde omkring løsningen af problemstillinger i virksomheder eller institutioner, der arbejder inden for den det valgte hovedemne.

Fremgår af ABSALON
Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på fire intensive internater af 2 dages varighed og et dagsseminar. Forud for hvert internat/seminar udsendes relevant litteratur, som kursisten skal læse. Internaterne og seminaret består dels af oplæg fra interne og eksterne underviserer og af ekskursioner/​feltstudier. Der udarbejdes mindre skriftlige og mundtlige oplæg i løbet af kurset. Undervisningen understøttes af e-mails og elektroniske konferencefaciliteter. Vejledning vil bl.a. foregå elektronisk og telefonisk.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 412
  • I alt
  • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 uger
Mundtligt forsvar, 30 minutter
Varighed på 30 min omfatter den studerendes indledende oplæg - diskussion samt votering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
December 2013
Reeksamen
Januar 2014
Kriterier for bedømmelse
Se målbeskrivelse