LFKM10225U Friluftsliv: natur, samfund og menneske

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Nature, society and people

Uddannelse
Master i landdistriksudvikling og landskabsforvaltning
Kursusindhold
En introduktion til historiske, sociologiske og filosofiske teorier knyttet til friluftsliv. Gennem studiebesøg i Sverige og Norge analyseres udvalgte eksempler på nordisk forskning inden for tematiske områder som relaterer sig til natur, samfund, menneske, historie, filosofi, forvaltning, pædagogik, sundhed samt rollen som underviser, formidler og forandringsagent. Gennem komparative analyser analyseres forskning i ”outdoor education and recreation” - et internationalt perspektiv. Endvidere er det intentionen at give den studerende kendskab til filosofiske begreber og refleksioner, som knyttes til natur og friluftsliv, hvor natursyn og friluftslivets skiftende rationaler er centrale temaer. Det er modulets ambition, at den studerende får mulighed for at udvikle sin evne til at læse, tænke og skrive på et akademisk niveau. Det vil bl.a. foregå gennem en intensiv feedback og via en videnskabsteoretisk workshop, der bl.a. byder på et ”skriveværksted”.
Målbeskrivelser
Det overordnede mål for modulet er at give den studerende mulighed for at forstå, analysere og diskutere – samt forholde sig kritisk til – friluftsliv som et socialt og kulturelt fænomen i det moderne samfund. Formålet med modulet er at kvalificere de studerendes indsigt, viden om og erfaringer med friluftsliv i et individuelt, lokalt, nationalt, nordisk og internationalt perspektiv. Friluftsliv ses i denne optik som et foranderligt historisk fænomen, der udvikles i tid og rum. Historie, sociologi, kulturanalyse, idéhistorie og filosofi udgør indholdsmæssigt de centrale metodiske og produktive tilgange til friluftsliv. Modulet omfatter tillige introduktion til videnskabsteoretiske og metodiske refleksioner over friluftsliv som tema, fag og forskningsområde.

Når kurset er færdig forventes den studerende at kunne

Viden
- Beskrive historie, trends og tendenser i den nordiske tradition for friluftsliv
- Beskrive historie, trends og tendenser i ”friluftsliv” (outdoor education og outdoor recreation) i den engelsksprogede del af verden
- Udvise overblik aktuel national og nordisk forskning inden for friluftsliv
- Forstå og forholde sig kritisk til hvorledes naturen bruges som argument og begrundelse i og for friluftsliv

Færdigheder
- Analysere forskelle/ligheder mellem forskellige traditioner for friluftsliv i nordisk og internationalt perspektiv
- Analysere og diskutere forskellige former for friluftsliv (kulturer, sociale handleformer), fx i relation til organiseret vs. uorganiseret friluftsliv, samt friluftsliv i de forskellige dele af samfundslivet (stat, marked, civilt samfund)
- Analysere og diskutere natursyn i konkrete cases relateret til friluftsliv og være i stand til at identificere, hvordan naturen bruges som argument for konkrete former for friluftsliv

Kompetencer
- Diskutere og perspektivere den historiske udvikling af dansk friluftsliv
- Diskutere og perspektivere friluftsliv i nordisk og internationalt perspektiv
- Identificere, vurdere og diskutere hvorledes der udøves magt, kæmpes om anerkendelse, skabes identitet og muliggøres erfaringsdannelse inden for friluftsliv
- Kende til kulturanalysen og begrebshistorien som forskningsmetoder i relation til friluftsliv og kunne anvende disse i konkrete analyser af friluftspraksis
- Analysere og diskutere forskellige former for friluftsliv fx i relation til organisationsform, forskellige sektorer i samfundslivet samt teorier om det moderne samfund
- Argumentere for og begrunde friluftsliv i forhold til forskellige målgrupper og aktører (i såvel tale som på skrift)
Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 dages varighed, to dagsseminarer samt en 4 dages studietur til Norge og Sverige. Forud for hvert internat/seminar udsendes relevant litteratur, som kursisten skal læse. Internaterne, seminarerne og studieturen består dels af oplæg fra interne og eksterne underviserer og af ekskursioner/​feltstudier. Der udarbejdes mindre skriftlige og mundtlige oplæg i løbet af kurset. Undervisningen understøttes af e-mails og vejledning vil bl.a. foregå elektronisk og telefonisk.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 34
 • Forberedelse
 • 103
 • Forelæsninger
 • 103
 • Holdundervisning
 • 34
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Vejledning
 • 103
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Mundtligt forsvar
---
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern censor.
Eksamensperiode
juni 2014
Reeksamen
august 2014
Kriterier for bedømmelse
Aflevering af portfolio rapport i forbindelse med studietur til nordiske lande - skal blot godkendes før aflevering af eksamens portfolio